Persones amb discapacitat integrants d’una mesa electoral

L’Administració ofereix els serveis gratuïts següents:

  1. Persones sordes o amb discapacitat auditiva:
    • Servei gratuït d’interpretació de llengua de signes, tant per a titulars com per a suplents
    • Servei gratuït de bucle d’inducció magnètica per a persones usuàries de pròtesis auditives, tant per a titulars com per a suplents.
  2. Persones cegues, sord-cegues, tant titulars com suplents, el suport que determine la Junta Electoral de Zona.
  3. Persones amb discapacitat intel·lectual, tant titulars com suplents, el suport que determine la Junta Electoral de Zona.

Com sol·licitar-ho:

Aquests suports se sol·licitaran a la Junta Electoral de Zona, per escrit i en el termini de set dies des de la notificació del seu nomenament.

La Junta Electoral de Zona posarà en coneixement de la Delegació / Subdelegació del Govern els acords que adopte i els mitjans de suport concret que s’hauran de proporcionar

Si vol presentar excusa:

Tinga en compte també que es pot eximir de l’obligació de formar part d’una Mesa electoral per la situació de discapacitat, declarada d’acord amb l’article 4 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.

L’aportació per l’interessat de la declaració de discapacitat, qualsevol que siga el grau, bastarà per a l’acceptació de l’excusa per la Junta Electoral de Zona, sense que resulte necessari aportar certificat mèdic en el qual es detallen les limitacions que impedisquen o dificulten l’acompliment de les funcions de membre d’una Mesa Electoral (Instrucció 6/2011, de 28 d’abril(S'obrirà una nova finestra), de la Junta Electoral Central)(S'obrirà una nova finestra).


Manual Mesa electoral (lectura fàcil)