Procediment de votació accessible

Les persones interessades a sol·licitar el procediment de votació accessible compten amb un termini de 27 dies (del 30 de maig al 26 de juny, inclòs) per a sol·licitar-ho al telèfon 900.150.000 en horari de dilluns a divendres, de 9:00 a 17:30 hores i dissabtes de 9:00 a 14:00 hores.

Les persones amb discapacitat visual que coneguen el sistema de lectoescriptura braille i tinguen reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent o siguen afiliats a l’ONCE podran sol·licitar el kit de votació accessible al Ministeri de l’Interior.

El procediment de vot accessible consisteix en un kit/maletí que s’entrega en la Mesa electoral el dia de la votació i que inclou documentació complementària en braille que els permet seleccionar amb autonomia la papereta amb la seua opció de vot.

Aquest kit inclou: paperetes i sobres de votació normalitzats (és a dir, sobres i paperetes idèntics als quals utilitzen la resta d’electors) i una documentació complementària en braille (guia explicativa en braille, adhesius en braille i tinta que identifiquen continguts

A. Preparació del vot

Una vegada entregat el kit de votació accessible, el votant pot sol·licitar que els membres de la Mesa electoral li faciliten l’accés a un espai, ubicat el més a prop possible de la Mesa electoral, perquè puga gestionar la documentació continguda en el kit de votació accessible amb garanties de privacitat. També es pot emportar la carpeta de votació accessible fora del local electoral i tornar més tard a emetre el seu vot.

Per a les Eleccions al Senat, ha de marcar amb un bolígraf o llapis la seua opció de vot en les caselles de la plantilla en braille dins de la qual està la papereta del Senat. En la plantilla, cada candidatura està identificada amb un número. Localitzat eixe número en el llistat en braille de candidatures podrà d’aquesta manera saber la denominació de la candidatura, així com els noms dels candidats i candidates al Senat corresponents a aqueixa candidatura. Una vegada seleccionats els candidats als quals desitge atorgar el seu vot, s’ha d’extraure la papereta estàndard de la plantilla i introduir-la en el sobre de votació corresponent a les “Eleccions al Senat”.

En el cas de l’Elecció al Congrés dels Diputats, ha d’obrir el sobre gran que indica en braille “Eleccions al Congrés dels Diputats” i seleccionar, d’entre els sobres xicotets que hi ha dins, el que li indique en braille que conté la papereta corresponent a la candidatura a la qual desitja atorgar el seu vot, extraient eixa papereta i introduint-la en el sobre de votació corresponent a les “Eleccions al Congrés dels Diputats”

B. Votació

A continuació, s’ha de dirigir a votar la Mesa electoral on haurà d’identificar-se i entregar el vot.

C. Material sobrant

Després de la votació, es recomana a l’elector o electora que s’emporte el kit de votació accessible, juntament amb tot el material sobrant, per a assegurar el secret del vot emés.


Guia Explicativa del Kit de Vot Accessible