Les eleccions en xifres

Eleccions convocades E.GENERALS 2023 EL-28 maig-2023 EG-10N-2019
Diputats per triar 350 350
Senadors per triar 208 208
Censos electorals (Font INE) E.GENERALS 2023 EL-28 maig-2023 EG-10N-2019
Població de dret 47.475.420 47.475.420 46.722.980
Cens d’espanyols residents a Espanya (CER) 35.140.881 35.115.495 34.872.049
Cens d’espanyols residents a l’estranger amb dret de vot (CERA) 2.328.261 8.896 2.128.559
Cens de residents estrangers a Espanya
Total cens(1) 37.469.142 35.539.083 37.000.608
Electors nous des de les Eleccions Generals- 10-N-2019 1.639.363
Administració electoral E.GENERALS 2023 EL-28 maig-2023 EG-10N-2019
1. Juntes Electorals
Junta Electoral Central 1 1 1
Juntes electorals provincials 50 50 50
Juntes electorals de zona 303 303 303
2. Circumscripcions, Locals(1), Seccions(1), Meses (1)
Circumscripció Congrés 52 52
Circumscripció Senat 59 59
Municipis 8.131 8.131 8.131
Locals electorals(1) 22.562 22.901 23.194
Seccions electorals(1) 36.460 36.491 36.301
Meses electorals(1) 60.314 60.576 60.076
Membres de meses (titulars) 180.942 181.728 180.228
Membres de meses (suplents) 361.884 363.456 360.456
Total membres de Mesa (titulars + suplents) 542.826 545.184 540.684
Mitjans materials E.GENERALS 2023 EL-28 maig-2023 EG-10N-2019
Urnes aprox. 210.000 215.000 211.000
Cabines aprox. 59.000 59.000 58.000
Sobres que fabrica Administració de l’Estat (votació) 85.000.000 40.000.000 68.000.000
Manual d’instruccions per a membres de Mesa aprox. 365.000 910.000 905.000

(1) Les dades de Cens, Seccions, Locals i Meses electorals que s’ofereixen corresponen a les dades de l’INE en cens de consulta (dades prèvies als canvis que es produiran després del període de rectificació censal). En un moment posterior, l’Oficina del Cens Electoral actualitzarà aquestes xifres en el seu web en el concepte “dades del cens en llistes de votació”. Aquests canvis a vegades es poden traduir en l’increment o disminució d’algunes meses. Per a dades actualitzades i un major detall, consultar l' Oficina del Cens Electoral(S'obrirà una nova finestra)