La presentació de candidatures en les Eleccions generals de 2023

La Junta Electoral competent per a totes les operacions en relació amb la presentació i proclamació de candidats en les eleccions Generals és la Junta Electoral Provincial (article 169 Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General).

El Secretari de la Junta Electoral atorgarà un número correlatiu per ordre de presentació a cada candidatura presentada i aquest ordre es guardarà en totes les publicacions (article 46.9 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General).

Poden presentar candidats o llistes de candidats (article 44 i 169.3 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General):

  • Els partits i federacions inscrits al Registre de Partits Polítics del Ministeri de l’Interior.
  • Els partits i federacions inscrits al Registre de Partits Polítics del Ministeri de l’Interior.
  • Les agrupacions d’electors. Aquestes hauran de reunir les signatures de, almenys, l'1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció en la qual es presente.

Els partits, federacions o coalicions que no hagueren obtingut representació en cap de les Cambres en l’anterior convocatòria d’eleccions necessitaran la signatura, almenys, del 0.1% dels electors inscrits en el cens electoral de la circumscripció per la qual pretenguen la seua elecció.

Cap elector podrà prestar la seua signatura a més d’una candidatura.

Enllaç a JEC

Són elegibles els espanyols majors d’edat que, posseint la qualitat d’elector, no es troben incursos en alguna de les causes previstes en els articles 6 i 154 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

El termini per a presentar candidatures és del 14 al 19 de juny. Les candidatures presentades es publiquen en el Butlletí Oficial de l’Estat el dia 21 de juny i les candidatures proclamades es publiquen el 27 de juny (articles 45, 47, 169 a 171 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General)

Els partits i federacions que establisquen un pacte de coalició per a concórrer conjuntament a unes eleccions han de comunicar-lo a la Junta en els deu dies següents a la convocatòria (31 de maig al 9 de juny). Instrucció 1/2010, de 9 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació de l’article 44.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General quant a la constitució de coalicions electorals.

En aquesta comunicació cal fer constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció i coordinació (article 44.2 de la Llei Orgànica 5/1985, del 19 de juny, del Règim Electoral general).

Les agrupacions d’electors són formacions polítiques que es constitueixen amb l’aval d’un nombre variable de signatures d’electors i sol i exclusivament per a poder presentar candidatura en un procés electoral concret i determinat.

No tenen, per tant, vocació de permanència o naturalesa d’associació i no necessiten inscriure’s al Registre de Partits Polítics.

Cada agrupació d’electors és autònoma i independent de qualsevol altra. El seu àmbit espacial d’actuació és la circumscripció electoral -sense que càpien candidatures col·lectives, ni que abasten més d’una circumscripció, ni federacions o coalicions entre elles- i el seu àmbit temporal de validesa és el procés electoral concret per al qual es va constituir, sense que puga estendre’s més enllà d’aquest.

Per a presentar candidatures a les eleccions Generals, les agrupacions d’electors necessiten, almenys, les signatures de l'1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció en la qual es presente. Cap elector podrà prestar la seua signatura a més d’una candidatura. Article 169.3 Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General

A la presentació de la candidatura (que es realitza en els formularis que poden descarregar-se d’aquesta web) ha d’acompanyar-se la documentació recollida en la [Instrucció de la Junta Electoral Central, de 15 de març de 1999 (PDF)](/formaciones_politicas/Instruccion 15 de marzo de 1999 sobre presentacion de candidaturas.pdf “Web Junta Electoral Central”)