El Congrés

Les Corts Generals representen el poble espanyol, exerceixen la potestat legislativa de l’Estat, aproven els seus pressupostos i controlen l’acció del govern.

Estan compostes pel Congrés dels Diputats i el Senat.

Quants diputats o diputades componen el Congrés?

El nombre de diputats o diputades és 350.

La distribució es fa de la manera següent:

• A cadascuna de les cinquanta províncies li correspon un mínim inicial de 2 diputats o diputades.

• Les ciutats de Ceuta i Melilla en trien 1 cadascuna.

Els altres 248 es repartixen entre les cinquanta províncies en proporció a la seua població.

El decret de convocatòria de les eleccions concreta el nombre de diputats o diputades que es tria en cada província.

Com es trien els diputats o les diputades?

Tots els diputats o diputades es trien per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.

En cada província es trien tants diputats o diputades com corresponen segons el que fixa el decret de convocatòria.

Els partits polítics presenten els seus candidats o les seues candidates en llistes tancades i bloquejades, de manera que el dia de les eleccions l’electorat no pot seleccionar candidats o candidates individuals o alterar l’ordre de les llistes, sinó que haurà de triar la papereta del partit triat i la introduirà en el sobre corresponent.

Quan es constituirà el nou Congrés dels Diputats?

La data límit per a la convocatòria del nou Congrés és fins a 25 dies després de la celebració de les eleccions.