Paritat electoral

Què és la paritat electoral?

La paritat electoral és la presència equilibrada de dones i homes en l’àmbit de la representació política.

La Llei Orgànica del Règim Electoral General exigeix la composició equilibrada de les llistes electorals que es presenten a les eleccions al Congrés dels Diputats, les eleccions locals, als consells insulars, a cabildos insulars canaris, al Parlament Europeu i a les assemblees legislatives de les comunitats autònomes .

Aquesta composició equilibrada d’homes i dones suposa el següent:

En el conjunt de la llista de les Eleccions al Congrés dels Diputats, i en tot cas en cada tram de cinc llocs, els candidats d’un o altre sexe no podran estar representats en menys del 40%.

Quan les candidatures per al Senat s’agrupen en llistes, les llistes han de tindre igualment una composició equilibrada de dones i hòmens, de manera que la proporció d’unes i altres siga el més pròxima possible a l’equilibri numèric.

Més informació: