Persones amb discapacitat integrants d’una mesa electoral

L’Administració ofereix els serveis gratuïts següents:

  1. Persones sordes o amb discapacitat auditiva:
    • Servei gratuït d’interpretació de llengua de signes, tant per a titulars com per a suplents
    • Servei gratuït de bucle d’inducció magnètica per a persones usuàries de pròtesis auditives, tant per a titulars com per a suplents.
  2. Persones cegues, sordcegues, tant titulars com suplents, el suport que determini la Junta Electoral de Zona.
  3. Persones amb discapacitat intel·lectual, tant titulars com suplents, el suport que determini la Junta Electoral de Zona.

Com sol·licitar-ho:

Aquests suports s’han de sol·licitar a la Junta Electoral de Zona, per escrit i en el termini de set dies des de la notificació del nomenament.

La Junta Electoral de Zona posarà en coneixement de la Delegació/Subdelegació del Govern els acords que adopti i els mitjans de suport concret que s’hauran de proporcionar.

Si voleu presentar excusa:

Tingui en compte també que es pot eximir de l’obligació de formar part d’una mesa electoral per la situació de discapacitat, declarada d’acord amb l’article 4 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

L’aportació per l’interessat de la declaració de discapacitat, sigui quin en sigui el grau, serà suficient per a l’acceptació de l’excusa per la Junta Electoral de Zona, sense que sigui necessari aportar cap certificat mèdic en el qual es detallin les limitacions que impedeixin o dificultin l’exercici de les funcions de membre d’una mesa electoral (Instrucció 6/2011, de 28 d’abril, de la Junta Electoral Central)(S'obrirà una nova finestra).


Manual Mesa electoral (lectura fàcil)