Les Corts Generals

El diumenge 23 de juny se celebraran a Espanya eleccions a les Corts Generals, és a dir, al Congrés dels Diputats i al Senat.

La Constitució del 1978 estableix que la sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l’Estat (legislatiu, executiu i judicial).

Les Corts Generals (Congrés i Senat) ostenten el poder legislatiu, el Govern representa el poder executiu i els jutges i les jutgesses el poder judicial.

Correspon a les Corts Generals aprovar els pressupostos, controlar l’acció del Govern i les altres competències que els atribueix la Constitució.

Des de l’aprovació de la Constitució, s’han celebrat catorze eleccions generals: el 1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2015, 2016, el 28 d’abril i el 10 de novembre de 2019

Si vol conèixer el resultat d’aquestes eleccions, pot consultar-lo a la base de dades del Ministeri de l’Interior

Les eleccions a les Corts Generals es convoquen per Reial decret, a proposta del president del Govern i prèvia deliberació del Consell de Ministres.

Al Reial Decret de convocatòria es fixa la data de celebració de les eleccions, el nombre de Diputats i Diputades que correspon a cada província, la durada de la campanya electoral, la data en la qual es constituiran les Cambres elegides i la normativa aplicable al procés electoral.

Totes dues Cambres es reuniran en sessió constitutiva com a data límit el 17 d’agost del 2023.

Data límit de la convocatòria del Congrés electe (fins a 25 dies des de la celebració de les eleccions)