Calendaris

Calendario
ACTIVITAT DATES LOREG
ACTUACIÓ PRÈVIA
PUBLICACIÓ DEL REIAL DECRET DE CONVOCATÒRIA 30 de maig 42,2
JUNTES ELECTORALS
Constitució inicial JEP i JEZ amb vocals judicials 2 de juny 14,1
Els designats sol·liciten la seva substitució com a vocals per concórrer a les eleccions com a candidats 2-6 de juny 14,2
Publicació als BOP de la relació de membres de les JEP i les JEZ 3-7 de juny 14,3
Proposta conjunta nomenament vocals no judicials per representants candidatures 26 de juny - 6 de juliol 10.1b, 11.1b
Nomenament Junta Electoral competent de vocals no judicials 26 de juny - 6 de juliol 10.1b, 11.1b
RECTIFICACIÓ DEL CENS EN PERÍODE ELECTORAL
Consulta del cens electoral vigent a ajuntaments i consolats 5-12 de juny 39,2
Reclamacions respecte de les inclusions/exclusions al cens 5-12 de juny 39,3
Reclamacions representants candidatures 5-12 de juny 39,4
Resolució de les reclamacions per la DPOCE 5-15 de juny 39,6
Exposició de les rectificacions del cens als ajuntaments i consolats - Notificació 16 de juny 39,6
Recurs contra les resolucions de l’OCE davant del jutjat contenciós administratiu: 5 dies des de la notificació 5-21 de juny 40,1
Notificació de la sentència 5-26 de juny 40,2
DIVISIÓ DE LES CIRCUMSCRIPCIONS EN SECCIONS I MESES
Publicació de les seccions, els locals i les meses als BOP i exposició als ajuntaments 5 de juny 24,2
Reclamacions davant la JEP de la delimitació de les seccions, els locals i les meses 6-11 de juny 24,3
Resolució de la JEP 6-16 de juny 24,3
Exposició a Ajs. i difusió per internet de les relacions definitives de Seccions, Locals i Meses 13-22 de juliol 24,4
FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS
Sorteig a celebrar pels ajuntaments 24-28 de juny 26,4
Notificació de les designacions i lliurament del Manual dels membres de mesa 24 de juny - 1 de juliol 27,2
Al·legacions dels designats davant la JEZ de la causa que impedeixi ser membre de mesa 25 de juny - 8 de juliol 27,3
Resolució de les al·legacions i comunicació de la resolució, si escau, a la primera persona suplent 26 de juny - 13 de juliol 27,3
Comunicació a la JEZ de la impossibilitat de complir amb el càrrec (fins a les 8 h del dia de la votació) 14-23 de juliol 27,4
REPRESENTANTS, ADMINISTRADORS I INTERVENTORS
Designació per partits, federacions i coalicions de representant general davant la JEC 31 de maig - 7 de juny 43,1 i 168.1
Designació de representants de candidatura per circumscripció davant de la JEC 31 de maig - 9 de juny 168,2
Comunicació de la JEC a la JEP dels noms dels representants de les candidatures 31 de maig - 11 de juny 168,3
Els representants de la candidatura es presenten a la JEP i accepten la designació 31 de maig - 11 de juny 168,4
Els promotors de les agrupacions d’electors designen els representants davant la JEP 14 de juny - 19 de juny 168,5
Nomenament dels administradors generals davant la JEC 31 de maig - 9 de juny 121, 124 i 174.1
Nomenament dels administradors de les candidatures davant la JEP 14-19 de juny 174,2
Nomenament dels interventors per representant de candidatures 31 de maig - 20 de juliol 78,1
CANDIDATURES
Comunicació a la JEP creació de coalició electoral 31 de maig - 9 de juny 44,2 i 169.1
Presentació de candidatures davant la JEP 14-19 de juny 45 i 169.2
Publicació al BOE de les candidatures presentades 21 de juny 47,1 i 169.4
Comunicació per la Junta Electoral Competent (JEP) de les irregularitats apreciades o denunciades 23 de juny 47,2
Termini d’esmena d’irregularitats 24-25 de juny 47,2
Proclamació de candidatures 26 de juny 47,3
Publicació al BOE de les candidatures proclamades 27 de juny 47,5 i 169.4
Lliurament de paperetes per les juntes competents (JEP) a les candidatures 28-29 de juny 70,4
Recurs contra la proclamació de candidatures 28-29 de juny 49,1 i 2
Resolució judicial ferma i inapel·lable sobre el recurs 29 de juny - 1 de juliol 49,3
Termini d’interposició dels recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional 29 de juny - 3 de juliol 49,4
Resolució del Tribunal Constitucional del recurs d’empara 30 de juny - 6 de juliol 49,4
Recurs contra la proclamació de candidatures si en campanya art. 44.4 (S. Especial T. Suprem) data límit 7-13 de juliol 49.5.a) i c)
Resolució del recurs anterior per S. Especial del T. Suprem 7-16 de juliol 49.5.c)
Termini d’interposició del recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional 8-18 de juliol 49,4
Resolució del Tribunal Constitucional del recurs d’empara 10-21 de juliol 49,4
PROPAGANDA I ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL
Comunicació dels ajuntaments a la JEZ sobre els emplaçaments de col·locació de cartells 31 de maig - 6 de juny 56,1
Comunicació de la JEZ als representants sobre els emplaçaments dels cartells 28 de juny 56,3
Comunicació dels Ajuntaments a la JEZ i aquestes a les JEP locals sobre els emplaçaments dels actes de campanya 31 de maig - 9 de juny 57,1
Publicació al BOP dels locals i els llocs públics per a la campanya 31 de maig - 14 de juny 57,2
Sol·licitud dels representants sobre els locals i emplaçaments per a la campanya a la JEZ 31 de maig - 29 de juny 57,2
Comunicació de la JEZ dels locals i emplaçaments públics per a la campanya 30 de juny 57,3
CAMPANYA ELECTORAL 7-21 de juliol 51
Prohibició de la publicació, difusió o reproducció dels sondejos electorals 18-22 de juliol 69,7
Jornada de reflexió 22 de juliol 53
SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS
Ordre Ministeri d’Hisenda sobre actualització de subvencions i límit màxim de despesa 31 de maig - 4 de juny 175,4
Comunicació a la JEC i a les JEP del núm. de compte obert 30 de maig - 22 de juny 124,1 i 2
Sol·licitud d’avançament del 30 % de la subvenció per a despeses electorals 20-22 de juny 127bis2
VOT PER CORREU DELS ELECTORS RESIDENTS A ESPANYA
Sol·licitud del vot per correu 30 de maig - 13 de juliol 72
L’OCE envia la documentació del vot per correu 3-16 de juliol 73,2
Tramesa dels electors del vot per correu 3-19 de juliol 73,3
VOT DELS ELECTORS RESIDENTS A L’ESTRANGER (CERA)
Public. centres habilitats dipòsit vot a urna i si és el cas redistribució d’electors (CERA) (Ordre AUC/306/2023 Art. 2.3 i 3.1) 31 de maig - 3 de juny
Comunicació dels centres habilitats a l’OCE i al CGCEE (Ordre AUC/306/2023 Art. 2.4) 31 de maig - 3 de juny
Enviament d’ofici de la documentació CERA (excepte paperetes) per l’OCE 17-23 de juny 75,1 i 3
Enviament d’ofici de les paperetes per l’OCE, si no hi ha impugnació de candidatures 28 de juny - 2 de juliol 75,3
Enviament d’ofici de les paperetes per l’OCE, si hi ha impugnació de candidatures 28 de juny - 8 de juliol 75,3
Tramesa dels electors del vot per correu al consolat 27 de juny - 18 de juliol 75,7
Dipòsit electors vot en urna a consolat o centres habilitats 15-20 de juliol 75,4
Tramesa dels vots i de l’acta consular a l’oficina del MAEUEC 22 de juliol 75,8
VOT DELS ELECTORS TEMPORALMENT ABSENTS (RD 1621/2007-BOE 14-12-2007)
Els electors absents temporalment sol·liciten el vot 30 de maig - 24 de juny 74
Remissió per DPOCE de documentació electoral (no recurs contra proclamació) 27 de juny - 3 de juliol 74
Remissió per DPOCE de documentació electoral (recurs contra proclamació) 27 de juny - 11 de juliol 74
Tramesa del vot a la mesa 27 de juny - 19 de juliol 74
VOT EN BRAILLE (RD 1612/2007 - BOE 8.12.2007)
Sol·licitud de la documentació del vot en braille 30 de maig - 26 de juny 87,2
JORNADA DE VOTACIÓ
Es desenvoluparà de les 9 a les 20 hores 23 de juliol 42 i 84.1
ESCRUTINI GENERAL I PROCLAMACIÓ D’ELECTES
LA JEP duu a terme l’escrutini 28-31 de juliol 75.10, 103.1, 107.2, 173
Els representants i apoderats presenten les reclamacions 28 de juliol - 1 d’agost 108,2
La JEP resol les reclamacions i les comunica als representants i apoderats 28 de juliol - 2 d’agost 108,3
Interposició del recurs davant la JEP 28 de juliol - 3 d’agost 108,3
La JEP tramet l’expedient amb l’informe a la JEC 29 de juliol - 4 d’agost 108,3
La JEP comunica la tramesa de l’expedient i l’emplaçament per comparèixer davant la JEC 29 de juliol - 5 d’agost 108,3
Compareixença dels representants i apoderats davant la JEC 30 de juliol - 7 d’agost 108,3
La JEC resol el recurs i el trasllada a la JEP perquè proclami els electes 31 de juliol - 8 d’agost 108,3
La JEP proclama els electes 1-9 d’agost 108,4
Sol·licitud suspensió cautelar proclamació electes davant Sala Especial TS 23 de juliol - 9 d’agost 108.4 bis
Resolució de la Sala Especial TS sobre la sol·licitud de la suspensió 25 de juliol - 11 d’agost 108.4 bis
CONTENCIÓS ELECTORAL
Interposició del recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral competent (JEP) 4-12 d’agost 112,1
Tramesa de l’expedient a l’òrgan jurisdiccional competent (Tribunal Suprem) 5-13 d’agost 112,2 i 3
Compareixença dels recurrents 6-15 d’agost 112,3
Trasllat al Ministeri Fiscal i a les parts per a les al·legacions 8-16 d’agost 112,4
Formulació d’al·legacions 9-20 d’agost 112,4
La Sala acorda la recepció a prova 10-20 d’agost 112,5
Prova (si escau) 11-20 d’agost 112,5
Sentència del Tribunal Suprem 12-20 d’agost 113,1
Notificació de la sentència als interessats (no més tard del trenta-setè dia posterior a les eleccions) 114,1
Interposició de recurs d’empara davant del TC (dins dels tres dies següents a la notificació de la sentència) 114,2
Publicació de resultats al BOE per la JEC (40 dies després de la proclamació d’electes) 108,6
CONSTITUCIÓ DE LES CAMBRES
Data límit de la convocatòria del Congrés electe (fins al 25è dia des de la celebració de les eleccions) 17 d’agost Art. 68.6 CE