La presentació de candidatures a les eleccions generals del 2023

La Junta Electoral competent per a totes les operacions en relació amb la presentació i proclamació de candidats a les eleccions generals és la Junta Electoral Provincial (article 169 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general).

El secretari de la Junta Electoral atorgarà un número correlatiu per ordre de presentació a cada candidatura presentada i aquest ordre es guardarà a totes les publicacions (article 46.9 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general)

Hi poden presentar candidats o llistes de candidats (articles 44 i 169.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general):

  • Els partits i les federacions inscrits en el Registre de partits polítics del Ministeri de l’Interior.
  • Els partits i les federacions inscrits en el Registre de partits polítics del Ministeri de l’Interior.
  • Les agrupacions d’electors. Aquestes hauran de reunir les firmes d’almenys, l'1 % dels inscrits al cens electoral de la circumscripció en què es presenti.

Els partits, les federacions o les coalicions que no hagin obtingut representació a cap de les cambres en la convocatòria d’eleccions anterior necessitaran la signatura, almenys, del 0,1 % dels electors inscrits al cens electoral de la circumscripció per la qual pretenguin la seva elecció.

Cap elector pot donar la seva signatura a més d’una candidatura.

Enllaç a JEC

Són elegibles els espanyols majors d’edat que posseeixin la qualitat d’elector i que no es trobin sotmesos en alguna de les causes previstes en els articles 6 i 154 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

El termini per presentar candidatures és del 14 al 19 de juny. Les candidatures presentades es publiquen al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 21 de juny i les candidatures proclamades es publiquen el 27 de juny (articles 45, 47, 169 a 171 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general)

Els partits i les federacions que estableixin un pacte de coalició per concórrer conjuntament a unes eleccions ho han de comunicar a la Junta en els deu dies següents a la convocatòria (del 31 de maig al 9 de juny). Instrucció 1/2010, de 9 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació de l’article 44.2 de la Llei orgànica del règim electoral general pel que fa a la constitució de coalicions electorals.

En aquesta comunicació s’ha de fer constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció i coordinació (article 44.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general).

Les agrupacions d’electors són formacions polítiques que es constitueixen amb l’aval d’un nombre variable de signatures d’electors i només i exclusivament per poder presentar candidatura en un procés electoral concret i determinat.

No tenen, per tant, vocació de permanència o naturalesa d’associació i no necessiten inscriure’s al Registre de partits polítics.

Cada agrupació d’electors és autònoma i independent de qualsevol altra. El seu àmbit espacial d’actuació és la circumscripció electoral –sense que hi càpiguen candidatures col·lectives, ni que abastin més d’una circumscripció, ni federacions o coalicions entre elles– i el seu àmbit temporal de validesa és el procés electoral concret per al qual es va constituir, sense que es pugui estendre més enllà d’aquest.

Per presentar candidatures a les eleccions generals, les agrupacions d’electors necessiten, almenys, les firmes de l'1 % dels inscrits al cens electoral de la circumscripció en què es presenti. Cap elector pot donar la seva signatura a més d’una candidatura. Article 169.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general

A la presentació de la candidatura (que es realitza en els formularis que es poden descarregar d’aquest web) s’ha d’acompanyar la documentació recollida en la [Instrucció de la Junta Electoral Central, de 15 de març de 1999(PDF)](/formaciones_politicas/Instruccion 15 de marzo de 1999 sobre presentacion de candidaturas.pdf “Web Junta Electoral Central”)