El Congrés

Les Corts Generals representen el poble espanyol, exerceixen la potestat legislativa de l’Estat, aproven els seus pressupostos i controlen l’acció del govern.

Estan compostes pel Congrés dels Diputats i el Senat.

Quants diputats o diputades componen el Congrés?

El nombre de diputats o diputades és de 350.

La distribució es fa de la manera següent:

  • A cadascuna de les cinquanta províncies li correspon un mínim inicial de dos diputats o diputades.

  • Les ciutats de Ceuta i Melilla elegeixen un diputat o diputada cadascuna.

Els 248 diputats o diputades restants es reparteixen entre les cinquanta províncies en proporció a la seva població.

El decret de convocatòria de les eleccions concreta el nombre de diputats o diputades que s’elegeix a cada província.

Com s’elegeixen, els diputats o diputades?

Tots els diputats o diputades són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. A cada província s’elegeixen tants diputats o diputades com corresponguin, segons el que s’ha fixat al decret de convocatòria.

Els partits polítics presenten els seus candidats o candidates en llistes tancades i bloquejades, de manera que, el dia de les eleccions, l’elector no pot seleccionar candidats o candidates individuals o alterar l’ordre de les llistes, sinó que ha de triar la papereta del partit elegit i introduir-la al sobre corresponent.

Quan es constituirà el nou Congrés dels Diputats?

La data límit per a la convocatòria del nou Congrés és fins a 25 dies després de la celebració de les eleccions.