Procediment de votació accessible

Les persones interessades a sol·licitar el procediment de votació accessible compten amb un termini de 27 dies (del 30 de maig al 26 de juny, inclòs) per sol·licitar-lo al telèfon 900.150.000 en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 17:30 hores i dissabtes de 9:00 a 14:00 hores.

Les persones amb discapacitat visual que coneguin el sistema de lectoescriptura braille i tinguin reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent o siguin afiliats a l’ONCE podran sol·licitar el lot de votació accessible al Ministeri de l’Interior.

El procediment de vot accessible consisteix en un lot/maletí que es lliura a la mesa electoral el dia de la votació i que inclou documentació complementària en braille que els permet seleccionar amb autonomia la papereta amb la seva opció de vot.

Aquest lot inclou: paperetes i sobres de votació normalitzats (és a dir, sobres i paperetes idèntics als que utilitzen la resta d’electors) i una documentació complementària en braille (guia explicativa en braille, adhesius en braille i tinta que identifiquen continguts).

A. Preparació del vot

Un cop lliurat el lot de votació accessible, el votant pot sol·licitar que els membres de la mesa electoral li facilitin l’accés a un espai, ubicat el més a prop possible de la mesa electoral, per tal de manejar-hi la documentació continguda al lot de votació accessible amb garanties de privadesa. També us podeu endur el maletí de votació accessible fora del local electoral i tornar més tard a emetre el vot.

Per a les eleccions al Senat, ha de marcar amb un bolígraf o amb un llapis la seva opció de vot a les caselles de la plantilla en braille dins la qual hi ha la papereta del Senat. A la plantilla, cada candidatura està identificada amb un número. Localitzat aquest número en el llistat en braille de candidatures podrà així saber la denominació de la candidatura, així com els noms dels candidats i de les candidates al Senat corresponents a aquesta candidatura. Un cop seleccionats els candidats als quals vulgui atorgar el seu vot, s’ha d’extreure la papereta estàndard de la plantilla i introduir-la al sobre de votació corresponent a les “Eleccions al Senat”.

En el cas de l’Elecció al Congrés dels Diputats, s’ha d’obrir el sobre gran que indica en braille “Eleccions al Congrés dels Diputats” i seleccionar, d’entre els sobres petits que hi ha a dins, el que li indiqui en braille que conté la papereta corresponent a la candidatura a què desitja atorgar el seu vot, extraient aquesta papereta i introduint-la al sobre de votació corresponent a les “Eleccions al Congrés dels Diputats”.

B. Votació

A continuació, s’ha de dirigir a votar a la mesa electoral on s’ha d’identificar i lliurar el vot.

C. Material sobrer

Es recomana a l’elector o l’electora que, després de la votació, s’endugui el lot de votació accessible, juntament amb tot el material sobrer, per tal d’assegurar el secret del vot emès.


Guia explicativa del Lot de Vot Accessible