Informació general sobre les meses electorals

Les meses electorals formen part de l’Administració electoral, juntament amb les juntes electorals.

A la mesa electoral li correspon presidir l’acte de votació, controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte de l’escrutini.

La mesa electoral està composta per un president o presidenta i dos vocals.

El nomenament de les persones integrants de la mesa electoral és competència de cada Ajuntament, i es trien pel Ple Municipal mitjançant sorteig públic, utilitzant qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l’atzar. No hi cap motiu pel qual aquest sorteig no es pugui fer davant la Junta de Govern Local, en cas que el Ple de l’Ajuntament li hagi delegat aquesta competència, sempre que es dugui a terme en una sessió pública.

El sorteig es fa entre la totalitat de persones censades en la secció que tinguin menys de setanta anys i sàpiguen llegir i escriure, si bé a partir dels seixanta-cinc anys d’edat es podrà manifestar la renúncia en el termini de set dies. En queden exclosos els qui assoleixin la majoria d’edat en el termini comprès entre la formació de les llistes d’electors i la votació.

El president o la presidenta ha de tenir el títol de batxillerat o el de formació professional de segon grau o, subsidiàriament, el de graduat escolar o equivalent.

Es designen dos suplents per cada membre de la mesa electoral (dos per cada vocal i dos suplents per al president o la presidenta de la mesa).

Per a les eleccions del 23 de juliol, els sorteigs es fan entre els dies 24 i 28 de juny.

A les persones designades pel Ple Municipal, se’ls notifica que han estat elegides per formar part de la mesa electoral durant els tres dies següents al sorteig; és a dir, entre el 24 de juny i l’1 de juliol, encara que si la notificació es produeix més tard, el retard no és causa invalidant de la designació.

Juntament amb la notificació, se’ls ha de lliurar un Manual d’instruccions per a les persones que integren les meses electorals.

La designació com a persona per formar part de la mesa per a un procés electoral no comporta la continuïtat per al següent, encara que res no impedeixi que, en virtut del sorteig, pugui ser elegit de nou en processos consecutius.