Altres procediments de votació

S’amplia el termini per al dipòsit del vot per correu del personal militar embarcat fins al dia 20 de juliol, sempre que el dipòsit dels enviaments es realitze abans de les 14 hores en l’oficina principal de Correus a Madrid (oficina de Cibeles)

El personal dels vaixells de l’Armada, la marina mercant o flota pesquera d’altura, abanderats a Espanya, que haja de romandre embarcat des de la convocatòria de les eleccions fins a la celebració i que, durant eixe període, toque ports prèviament coneguts en el territori nacional, podrà exercir el seu dret al sufragi electoral de la manera següent:

A través del servei de radiotelegrafia, correu electrònic o fax o per qualsevol altre mitjà que puga habilitar-se a aquest efecte, es podrà sol·licitar de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral on estiga inscrit, el certificat d’inscripció en el cens.

En el missatge es farà constar les dades següents:

  • Nom i dos cognoms de la persona interessada.

  • Número del document nacional d’identitat o número de targeta d’estranger.

  • Data, província i municipi de naixement.

  • Municipi de residència on està inclòs en el Cens Electoral.

  • Nom del vaixell on la persona es troba embarcada.

  • Port o ports on tinga prevista l’arribada el vaixell, amb indicació de les dates concretes en què s’haja de produir.

En el cas que puga rebre la documentació electoral per mitjà d’un altre vaixell, s’indicarà en el radiomissatge l’armador, el consignatari o el vaixell on s’ha d’enviar. A l’efecte de sol·licitud del vot per correu, els serveis de radiotelegrafia dels vaixells tindran la consideració de dependències delegades del Servei de Correus i els comandants i capitans o l’oficial en qui delegue expressament el personal encarregat de la recepció de la sol·licitud.

La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent, una vegada comprovada la inscripció de la persona interessada, considerarà la sol·licitud rebuda a tots els efectes i procedirà a remetre la documentació pertinent al port o, en el seu cas, a l’armador, al consignatari o al vaixell del qual haguera designat ja el seu nom.

Una volta rebuda la documentació per la persona interessada, procedirà a remetre per correu certificat i urgent, des de qualsevol dels ports en què el vaixell atraque, la documentació electoral, a la Mesa electoral en què li corresponga votar.

Per a l’exercici del dret del vot per correu del personal de les Forces Armades destacat fora del territori nacional, en operacions vinculades amb la seguretat i la defensa d’Espanya i dels seus aliats, en el marc d’organitzacions internacionals de les quals Espanya forme part, així com per a contribuir al manteniment de la pau, l’estabilitat i la seguretat, i donar suport a l’ajuda humanitària, des de la data de la publicació de la convocatòria i fins a la celebració, seguirà el procediment següent:

El comandant del vaixell o el cap d’unitat remetrà la relació del personal que vol exercir el dret de sufragi al director general de personal del Ministeri de Defensa, a través del cap de l’Estat Major de la Defensa i dels caps d’Estat Major dels Exèrcits i l’Armada.

Per cada sol·licitant es farà constar:

  • Nom i dos cognoms.

  • Número del document nacional d’identitat.

  • Data, província i municipi de naixement.

  • Municipi de residència on està inclòs en el cens electoral.

El Director General de Personal del Ministeri de Defensa, a partir de la data de la publicació de la convocatòria en el butlletí oficial corresponent i abans del desé dia anterior al de la votació, donarà trasllat d’aquesta relació a l’Oficina del Cens Electoral, que les remetrà a les seues Delegacions Provincials corresponents.

La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent, una vegada comprovada la inscripció de l’interessat, considerarà la sol·licitud rebuda a tots els efectes i procedirà a remetre la documentació corresponent a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa perquè, pel procediment més urgent possible, la faça arribar al destinatari.

L’elector procedirà a exercir el dret al vot una vegada rebuda la documentació a què fa referència el punt anterior. Dels vots emesos es farà càrrec el comandant del vaixell o cap de la unitat, que els custodiarà i en garantirà la seguretat, integritat i secret, fins que siguen recollits per l’encarregat del seu transport a territori nacional. La Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa farà arribar els vots rebuts a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, abans del segon dia previ al de la celebració de les eleccions, la qual els remetrà amb caràcter urgent a la Mesa electoral corresponent.

Els interns en centres penitenciaris que no estiguen privats del dret de sufragi, voten per correu, seguint el procediment següent:

En tots els Centres Penitenciaris s’exposaran davant la població interna les normes electorals que regulen el vot per correu, i s’organitzaran sessions informatives d’explicació i aclariment del procediment de votació.

Per fer-ho, el director de cada centre penitenciari —o la persona en qui delegue— sol·licitarà en els tres primers dies des de la publicació de la convocatòria a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, que un empleat d’eixe servici es desplace en una data determinada al centre, proveït dels impresos de sol·licitud de certificat per al vot per correu que siguen necessaris perquè, allà mateix, els òmpliguen els interns que vullguen exercir el dret al vot.

Si algun dels reclusos no tinguera DNI, n’hi haurà prou amb el Document d’Identitat Interior que tenen tots els interns, sempre que hi aparega la fotografia del titular.

L’Oficina del Cens Electoral ha de remetre al centre penitenciari en què es trobe el reclús, sobres i paperetes suficients, que lliurarà personalment l’empleat de correus a l’elector.

L’elector escollirà la papereta corresponent, la introduirà en el sobre (o no inclourà cap papereta si el que desitja és votar en blanc), i aquest, en un altre sobre que anirà dirigit a la Mesa electoral que corresponga.

L’empleat de Correus farà arribar aquests sobres a las corresponents Meses electorals el dia de la votació.