Vot per correu des d’Espanya

Ampliat el termini per al dipòsit del vot per correu fins a les 14.00 hores del divendres 21 de juliol (S'obrirà una nova finestra)

IMPORTANT: Identificació personal per al lliurament del vot

Instrucció JEC 5/2023 (BOE de 9 de juny de 2023) (S'obrirà una nova finestra)

S’exigeix el lliurament personal en les oficines de Correus.

L’elector que vaja a dipositar el seu vot haurà de lliurar personalment la documentació per a votar, identificant-se mitjançant DNI, passaport o un altre document identificatiu.

Autorització quan l’elector no puga fer el lliurament personalment.

En aquest cas haurà d’atorgar una autorització, signada per l’elector, perquè el lliurament siga realitzat per una altra persona en el seu nom i acompanyar-se de fotocòpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document oficial identificatiu.

Sol·licitud electrònica(S'obrirà una nova finestra)

Per a presentar la sol·licitud electrònica del vot per correu, se li demanarà:

Certificat digital(S'obrirà una nova finestra) o DNI electrònic(S'obrirà una nova finestra) i Autofirma(S'obrirà una nova finestra) (tindre instal·lada l’aplicació).

Es recomana usar una versió de Chrome, Firefox o Safari d’entre les requerides per AutoFirma segons el seu sistema operatiu (remeta’s a la documentació d’instal·lació que es descarrega al costat de AutoFirma).

Certificats (S'obrirà una nova finestra) que són acceptats.


Sol·licitud presencial:

En les oficines de Correus. Sol·licitant l’imprés per a votar, una vegada emplenat, s’entregarà personalment en qualsevol oficina de Correus, acreditant la seua identificació davant la persona d’aquesta oficina, que així li ho requerirà per a la comprovació de la seua signatura, amb la presentació del seu DNI, passaport o permís de conduir (ja que inclouen fotografia del titular i signatura; en cap cas fotocopia).

El termini de sol·licitud és des del 30 de maig fins al 13 de juliol.

Els serveis de Correus remeten la sol·licitud degudament emplenada a l’Oficina del Cens Electoral, que fa l’anotació corresponent en les llistes del cens. Per tant, la persona que sol·licita el vot per correu, una vegada ha sigut admesa la seua sol·licitud, JA NO POT VOTAR PERSONALMENT.

A continuació l’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat al domicili indicat en l’imprés de sol·licitud un sobre amb la següent documentació:

  • paperetes i sobres de votació.
  • el certificat d’inscripció en el cens.
  • un sobre en el qual figurarà l’adreça de la Mesa on li correspondria votar.
  • un full explicatiu.

Aquesta documentació també ha de ser recollida per la persona que ho ha sol·licitat, prèvia acreditació de la seua identitat. Si no estiguera en el seu domicili, haurà d’anar personalment a recollir-la a l’Oficina de Correus corresponent.

L’elector o electora haurà de seleccionar la seua opció de vot:

Per a l’elecció de diputats, introduirà la papereta corresponent a la candidatura escollida dins del sobre de votació de color blanc.

Per a l’elecció de senadors, marcarà el/els candidats de la seua elecció atenent a les instruccions que es recullen en la mateixa papereta. Després ficarà eixa papereta en el sobre de votació de color sépia.

A continuació, introduirà en el sobre dirigit a la Mesa electoral el següent:

  • Sobres de votació amb les paperetes.
  • El certificat d’inscripció en el cens.

Té fins al dia 19 juliol (ampliat fins al 20 de juliol), per lliurar, prèvia identificació, aquest sobre en l’oficina de Correus.

Si no pot acudir personalment, haurà d’atorgar una autorització acompanyada d’una fotocòpia del DNI, passaport o un altre document oficial identificatiu.

Aquest enviament és gratuït, ja que serà el Ministeri de l’Interior a través del pressupost electoral el que es farà càrrec de compensar a l’operador postal per aquests enviaments.

S’ha de tindre en compte que no és necessari que acudisca personalment a l’Oficina de Correus a certificar el sobre de votació, sinó que podrà fer-ho una altra persona en el seu nom (Acord JEC 10 maig 1995).

El servei de correus conservarà fins al dia de la votació tota la correspondència dirigida a les meses electorals i la traslladarà a eixes meses a les nou del matí. Així mateix, seguirà traslladant la que puga rebre eixe mateix, fins a les 20 hores. El servei de correus ha de portar un registre de tota la documentació rebuda, que estarà a disposició de les juntes electorals.

Els sobres rebuts després de les 20 hores del dia fixat per a la votació es remetran a la Junta Electoral de Zona (i es destruiran).


Com es mesclen els vots rebuts per correu amb els que s’han depositat personalment a l’urna?

El 23 de juliol, a les 20 hores, una vegada que haja votat l’última persona en la Mesa electoral, s’introduiran en l’urna respectiva els sobres que continguen les paperetes del vot remesos per correu. Per a això, se segueixen els següents passos:

El 23 de juliol, a les 20 hores, una vegada que haja votat l’últim elector en la Mesa electoral, es procedirà a introduir en l’urna respectiva els sobres que continguen les paperetes dels vots remesos per correu.

Per a això, s’han de seguir els passos següents:

  1. Obrir, d’un en un, els sobres remesos a la Presidència de la Mesa i comprovar que contenen el certificat d’inscripció en el cens i el sobre o sobres de vot per correu.
  2. Comprovar que està inscrit en el cens de la Mesa.
  3. Introduir a l’urna corresponent el sobre o els sobres de votació.
  4. Anotar a l’elector o electora en la llista numerada de votants (els i les vocals realitzen la anotació).