Requisits de la denominació de les candidatures

<a href=“http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/inicio" target="_blank” title=“Web Junta Electoral Central (Se abrir en nueva ventana)">Web Junta Electoral Central

Acords de 5 de maig de 1987, de 30 de maig de 1994, de 8 d’octubre de 1998 i de 20 de gener de 2000:

“els partits polítics i les federacions únicament poden utilitzar la denominació inscrita en el Registre de partits polítics”

Acords d’11 de setembre de 1991 i de 15 de març de 1996:

“en matèria de símbols de les entitats polítiques, cal atenir-se al Registre de partits polítics”

Acords de 25 de maig i de 6 de juny de 1977, de 8 de maig de 1978, de 5 de febrer de 1979, de 27 de setembre de 1982, de 5 de maig de 1987, de 14 de maig de 1989, d’11 març 1991, de 10 de febrer de 1992, de 5 de maig de 1993, de 7 i 17 d’abril de 1995, i de 4 de febrer, 20 d’abril i 3,13 i 24 de maig de 1999:

“no es poden utilitzar altres símbols o emblemes diferents dels inscrits per cada entitat política al Registre (…), i cal atenir-se al que estableix la legislació general pel que fa a la utilització d’altres símbols durant la campanya electoral. La normativa electoral no considera en tot cas l’existència de denominacions o símbols especials per al procés electoral”

Acords de 6 de juny de 1977, de 17 de gener i 21 de febrer de 1979 i d’11 de maig de 1987:

“no es pot utilitzar una altra denominació diferent de la inscrita en el Registre referit. Així mateix, tampoc no es pot abreujar ni realitzar qualsevol addició que no figuri al Registre”.

Sentència del Tribunal Constitucional 69/1986, de 28 de maig.

L’exigència que l’escrit de presentació de cada candidatura que expressa clarament la denominació, les sigles i el símbol del partit, la federació, la coalició o l’agrupació que la promou “no es pot modificar, ni alterar la denominació les sigles del partit al qual es vulguin correspondre, ja que està al servei d’una identificació clara i distintiva de qui presenta la candidatura amb la finalitat que la voluntat política que els sufragis expressin es correspongui, amb la major fidelitat possible, a l’entitat real de qui, al llarg de la campanya electoral, els reclami”.

“(…) la identificació d’aquests termes com a candidatura de presentació partidària no està disponible ni pot alterar-se amb el simple argument que el nom diferent del registrat el seu moment és també idoni segons el parer dels seus promotors. És ociós recordar que el partit pot modificar la denominació registrada en el seu moment i d’acord amb el que disposen els seus estatuts, però mentre no es produeixi aquest canvi —i la certificació del Registre no ho reflecteixi— la denominació de la candidatura no ha de ser sinó la del partit".

Web Junta Electoral Central

Jurisprudència del Tribunal Constitucional (PDF)