Calendarios

Calendario
ACTIVIDADE DATAS LOREG
ACTUACIÓN PREVIA
PUBLICACIÓN REAL DECRETO DE CONVOCATORIA 30 de maio 42.2
XUNTAS ELECTORAIS
Constitución inicial XEP e XEZ con membros xudiciais 2 de xuño 14.1
Os designados solicitan a súa substitución como vogais por participar nas eleccións como candidatos 2-6 de xuño 14.2
Publicación nos BOP da relación de membros das XEP e XEZ 3-7 de xuño 14.3
Proposta conxunta de nomeamento de membros non xudiciais polos representantes da candidatura 26 de xuño - 6 de xullo 10.1b, 11.1b
Nomeamento da Xunta Electoral competente de membros non xudiciais 26 de xuño - 6 de xullo 10.1b, 11.1b
RECTIFICACIÓN DO CENSO EN PERÍODO ELECTORAL
Consulta do censo electoral vixente en Concellos e Consulados 5-12 de xuño 39.2
Reclamacións respecto das inclusións/exclusións no censo 5-12 de xuño 39.3
Reclamacións representantes candidaturas 5-12 de xuño 39.4
Resolución reclamacións por DPOCE 5-15 de xuño 39.6
Exposición en Concellos e Consulados de rectificacións do censo - Notificación 16 de xuño 39.6
Recurso contra resolucións OCE ante Xuíz Contencioso-Administrativo: cinco días dende notificación 5-21 de xuño 40.1
Notificación da sentenza 5-26 de xuño 40.2
DIVISIÓN CIRCUNSCRICIÓNS EN SECCIÓNS E MESAS
Publicación nos BOP e exposición nos Concellos das Seccións, Locais e Mesas 5 de xuño 24.2
Reclamacións ante XEP da delimitación das Seccións, Locais e Mesas 6-11 de xuño 24.3
Resolución XEP 6-16 de xuño 24.3
Exposición en Concellos e difusión por Internet das relacións definitivas Seccións, Locais e Mesas 13-22 de xullo 24.4
FORMACIÓN DAS MESAS ELECTORAIS
Sorteo a celebrar polos Concellos 24-28 de xuño 26.4
Notificación das designacións e entrega do Manual de Membros de Mesa 24 de xuño - 1 de xullo 27.2
Alegacións dos designados ante a XEZ da causa que impida ser membro de Mesa 25 de xuño - 8 de xullo 27.3
Resolución das alegacións e comunicación da resolución, no seu caso, ao primeiro suplente 26 de xuño - 13 de xullo 27.3
Comunicación a XEZ da imposibilidade do desempeño do cargo (ata as 8 h. do día de votación) 14-23 de xullo 27.4
REPRESENTANTES, ADMINISTRADORES E INTERVENTORES
Designación por partidos, federacións e coalicións de representante xeral ante XEZ 31 de maio - 7 de xuño 43.1 e 168.1
Designación de representantes de candidatura por circunscrición ante XEC 31 de maio - 9 de xuño 168.2
Comunicación de XEC a XEP nomes representantes candidaturas 31 de maio - 11 de xuño 168.3
Comparecencia representantes candidatura (ante XEP) aceptación designación 31 de maio - 11 de xuño 168.4
Designación de representantes por promotores de agrupacións de electores perante a XEP 14 de xuño - 19 de xuño 168.5
Nomeamento de administradores xerais ante a XEC 31 de maio - 9 de xuño 121, 124 e 174.1
Nomeamento administradores das candidaturas perante a XEP 14-19 de xuño 174.2
Nomeamento de interventores por representante candidaturas 31 de maio - 20 de xullo 78.1
CANDIDATURAS
Comunicación á XEP creación de coalición electoral 31 de maio - 9 de xuño 44.2 e 169.1
Presentación de candidaturas perante a XEP 14-19 de xuño 45 e 169.2
Publicación en BOE das candidaturas presentadas 21 de xuño 47.1 e 169.4
Comunicación pola Xunta Electoral competente (XEP) de irregularidades apreciadas ou denuncias 23 de xuño 47.2
Prazo emenda irregularidades 24-25 de xuño 47.2
Proclamación de candidaturas 26 de xuño 47.3
Publicación no BOE das candidaturas proclamadas 27 de xuño 47.5 e 169.4
Entrega de papeletas polas Xuntas competentes (XEP) ás candidaturas 28-29 de xuño 70.4
Recurso contra proclamación de candidaturas 28-29 de xuño 49.1 e 2
Resolución xudicial firme e inapelable sobre o recurso 29 de xuño - 1 de xullo 49.3
Prazo interposición recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional 29 de xuño - 3 de xullo 49.4
Resolución Tribunal Constitucional do recurso de amparo 30 de xuño - 6 de xullo 49.4
Recurso contra proclamación candidaturas se en campaña art. 44.4 (S. Especial T. Supremo) d. límite 7-13 de xullo 49.5a) e c)
Resolución recurso anterior por S. Especial T. Supremo 7-16 de xullo 49.5c)
Prazo interposición recurso amparo perante o Tribunal Constitucional 8-18 de xullo 49.4
Resolución Tribunal Constitucional do recurso de amparo 10-21 de xullo 49.4
PROPAGANDA E ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
Comunicación de Concellos a XEZ de emprazamentos colocación carteis 31 de maio - 6 de xuño 56.1
Comunicación XEZ a representantes de lugares emprazamentos de carteis 28 de xuño 56.3
Comunicación Concellos a XEZ e estas a XEP locais e lugares actos campaña 31 de maio - 9 de xuño 57.1
Publicación en BOP locais e lugares públicos para campaña 31 de maio - 14 de xuño 57.2
Solicitude perante XEZ por representantes de locais e lugares para campaña 31 de maio - 29 de xuño 57.2
Comunicación pola XEZ lugares e locais públicos para campaña 30 de xuño 57.3
CAMPAÑA ELECTORAL 7-21 de xullo 51
Prohibición de publicación, difusión ou reprodución de sondaxes electorais 18-22 de xullo 69.7
Xornada de reflexión 22 de xullo 53
SUBVENCIÓNS POR GASTOS ELECTORAIS
Orde Mº Facenda sobre actualización subvencións e límite máximo de gasto 31 de maio - 4 de xuño 175.4
Comunicación a XEC e XEP do nº de conta aberta 30 de maio - 22 de xuño 124.1 e 2
Solicitude de adianto do 30% subvención por gastos electorais 20-22 de xuño 127bis2
VOTO POR CORREO DE ELECTORES RESIDENTES EN ESPAÑA
Solicitude do voto por correo 30 de maio - 13 de xullo 72
Envío pola OCE documentación voto por correo 3-16 de xullo 73.2
Remisión por electores voto por correo 3-19 de xullo 73.3
VOTO DE ELECTORES RESIDENTES NO ESTRANXEIRO (CERA)
Públic. centros habilitados depósito voto en urna e, se for o caso, redistribución de electores (CERA) (Orde AUC/306/2023 Art.2.3 e 3.1) 31 de maio - 3 de xuño
Comunicación dos centros habilitados á OCE e ao CGCEE (Orde AUC/306/2023 Art. 2.4) 31 de maio - 3 de xuño
Envío oficial da documentación do CERA (excepto papeletas) pola OCE 17-23 de xuño 75.1 e 3
Envío oficial das papeletas pola OCE, se non hai impugnación de candidaturas 28 de xuño - 2 de xullo 75.3
Envío oficial de papeletas por parte da OCE, se hai impugnación de candidaturas 28 de xuño - 8 de xullo 75.3
Remisión electores voto por correo ao Consulado 27 de xuño - 18 de xullo 75.7
Os electores depositados votan en urna no Consulado ou centros autorizados 15-20 de xullo 75.4
Remisión dos votos e da Acta Consular á oficina do MAEUEC 22 de xullo 75.8
VOTO ELECTORES TEMPORALMENTE AUSENTES (RD 1621/2007 - BOE 14-12-2007)
Solicitude para o voto dos temporalmente ausentes 30 de maio - 24 de xuño 74
Remisión por DPOCE documentación electoral (non recurso contra proclamación) 27 de xuño - 3 de xullo 74
Remisión por DPOCE documentación electoral (recurso contra proclamación) 27 de xuño - 11 de xullo 74
Remisión do voto á Mesa 27 de xuño - 19 de xullo 74
VOTO BRAILLE (RD 1612/2007 - BOE 8-12-2007)
Solicitude documentación voto braille 30 de maio - 26 de xuño 87.2
XORNADA DE VOTACIÓN
Desenvolverase dende as 9:00 ata as 20:00 horas 23 de xullo 42 e 84.1
ESCRUTINIO XERAL E PROCLAMACIÓN DE ELECTOS
Celebración do escrutinio pola XEP 28-31 de xullo 75.10, 103.1, 107.2, 173
Presentación reclamacións por representantes e apoderados 28 de xullo - 1 de agosto 108.2
Resolución pola XEP reclamacións e comunicación a representantes e apoderados 28 de xullo - 2 de agosto 108.3
Interposición de recurso perante XEP 28 de xullo - 3 de agosto 108.3
Remisión pola XEP do expediente con informe á XEC 29 de xullo - 4 de agosto 108.3
A XEP comunica a remisión expediente e emprazamento para comparecer perante XEC 29 de xullo -5 de agosto 108.3
Comparecencia dos representantes e apoderados perante a XEC 30 de xullo - 7 de agosto 108.3
Resolución recurso por XEC e traslado á XEP para proclamación electos 31 de xullo - 8 de agosto 108.3
Proclamación de electos pola XEP 1-9 de agosto 108.4
Solicitude suspensión cautelar proclamación electos perante Sala Especial T.S. 23 de xullo - 9 de agosto 108.4 bis
Resolución da Sala Especial TS sobre a solicitude da suspensión 25 de xullo - 11 de agosto 108.4 bis
CONTENCIOSO-ELECTORAL
Interposición recurso contencioso electoral perante a Xunta Electoral competente (XEP) 4-12 de agosto 112.1
Remisión expediente ao Órgano xurisdicional competente (Tribunal Supremo) 5-13 de agosto 112.2 e 3
Comparecencia dos recorrentes 6-15 de agosto 112.3
Traslado ao Mº Fiscal e ás partes para alegacións 8-16 de agosto 112.4
Formulación de alegacións 9-20 de agosto 112.4
A Sala acorda o recibimento a proba 10-20 de agosto 112.5
Proba (no seu caso) 11-20 de agosto 112.5
Sentenza Tribunal Supremo 12-20 de agosto 113.1
Notificación da sentenza aos interesados (non máis tarde do trixésimo sétimo día posterior ás eleccións) 114.1
Interposición de recurso de amparo perante TC (dentro dos tres días seguintes á notificación da sentenza) 114.2
Publicación de resultados no BOE pola XEC (40 días após a proclamación de electos) 108.6
CONSTITUCIÓN DAS CÁMARAS
Data límite da convocatoria do Congreso electo (ata 25 días ss. celebración eleccións) 17 de agosto Art. 68.6 CE