O Congreso

As Cortes Xerais representan ao pobo español, exercen a potestade lexislativa do Estado, aproban os seus orzamentos e controlan a acción do goberno.

Están compostas polo Congreso dos Deputados e o Senado.

Cantos deputados ou deputadas compoñen o Congreso?

O número de deputados ou deputadas é de 350.

A distribución faise do seguinte xeito:

  • A cada unha das cincuenta provincias correspóndelle un mínimo inicial de 2 deputados ou deputadas.

  • As cidades de Ceuta e Melilla elixen 1 cada unha.

Os restantes 248 repártense entre as cincuenta provincias proporcionalmente á súa poboación.

O decreto de convocatoria das eleccións concreta o número de deputados ou deputadas a elixir en cada provincia.

Como se elixe aos deputados ou deputadas?

Todos os deputados ou deputadas son elixidos ou elixidas por sufraxio universal, libre, igual, directo e secreto.

En cada provincia elíxense tantos deputados ou deputadas como corresponden, segundo o fixado no decreto de convocatoria.

Os partidos políticos presentan os seus candidatos ou candidatas en listas pechadas e bloqueadas, de forma que o día das eleccións, o elector non pode seleccionar candidatos ou candidatas individuais ou alterar a orde das listas, senón que escollerá a papeleta do partido elixido e introduciraa no sobre correspondente.

Cando se constituirá o novo Congreso dos Deputados?

A data límite para a convocatoria do novo Congreso é ata 25 días despois da celebración das eleccións.