Vot per correu des d’Espanya

Ampliat el termini per al dipòsit del vot per correu fins a les 14.00 hores del divendres 21 de juliol (S'obrirà una nova finestra)

IMPORTANT: Identificació personal per al lliurament del vot

Instrucció JEC 5/2023 (BOE de 9 de juny de 2023) (S'obrirà una nova finestra)

S’exigeix el lliurament personal a les oficines de Correus.

L’elector que dipositarà el seu vot haurà de lliurar personalment la documentació per votar, tot identificant-se mitjançant DNI, passaport o un altre document identificatiu.

Autorització quan l’elector no pugui fer el lliurament personalment.

En aquest cas hauran d’atorgar una autorització, signada per l’elector, perquè el lliurament sigui realitzat per una altra persona en nom seu i acompanyar-se de fotocòpia del document nacional d’identitat, passaport o altre document oficial identificatiu.

Sol·licitud electrònica(S'obrirà una nova finestra)

Per presentar la sol·licitud electrònica del vot per correu, se li demanarà:

Certificat digital(S'obrirà una nova finestra) o DNI electrònic(S'obrirà una nova finestra) i Autosignatura(S'obrirà una nova finestra) (serà necessari tenir l’aplicació instal·lada).

Es recomana fer servir una versió de Chrome, Firefox o Safari d’entre les requerides per AutoFirma segons el sistema operatiu (remeti’s a la documentació d’instal·lació que es descarrega juntament amb AutoFirma).

Certificats (S'obrirà una nova finestra) que són acceptats.


Sol·licitud presencial:

A les Oficines de Correus, tot sol·licitant l’imprès per votar. Un cop emplenat, es lliurarà personalment a qualsevol oficina de Correus, tot acreditant la seva identificació davant la persona d’aquesta oficina, que així ho requerirà per a la comprovació de la seva signatura, amb la presentació del seu DNI, passaport o carnet de conduir (ja que inclouen fotografia del titular i signatura; en cap cas fotocòpia).

El termini de sol·licitud és des del 30 de maig fins al 13 de juliol.

Els serveis de Correus envien la sol·licitud emplenada degudament a l’Oficina del Cens Electoral, que fa l’anotació corresponent en les llistes del cens. Per tant, la persona que sol·licita el vot per correu, una vegada ha estat admesa la sol·licitud, JA NO POT VOTAR PERSONALMENT.

A continuació, l’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat al domicili indicat en l’imprès de sol·licitud un sobre amb la documentació següent:

  • paperetes i sobres de votació.
  • El certificat d’inscripció en el cens.
  • un sobre en què apareix l’adreça de la mesa on li correspondria votar.
  • un full explicatiu.

Aquesta documentació l’ha de recollir personalment la persona que l’ha sol·licitat, amb l’acreditació prèvia de la seva identitat. Si no és al seu domicili, ha d’anar personalment a recollir-la a l’oficina de Correus corresponent.

L’elector o electora ha de seleccionar la seva opció de vot:

Per a l’elecció de diputats, ha d’introduir la papereta corresponent a la candidatura elegida dins del sobre de votació de color blanc.

Per a l’elecció de senadors, ha de marcar el/els candidats que elegeixi seguint les instruccions que es recullen en la mateixa papereta. Després ha de ficar aquesta papereta al sobre de votació de color sèpia.

A continuació, ha d’introduir al sobre adreçat a la mesa electoral la documentació següent:

  • Sobres de votació amb les paperetes.
  • El certificat d’inscripció en el cens.

Té fins al dia 19 de juliol (ampliat fins al 20 de juliol) per lliurar, prèvia identificació, aquest sobre a l’oficina de Correus.

Si no hi pot acudir personalment, ha d’atorgar una autorització acompanyada d’una fotocòpia del DNI, passaport o altre document oficial identificatiu.

Aquest enviament és gratuït, ja que és el Ministeri de l’Interior, a través del pressupost electoral, qui es fa càrrec de compensar l’operador postal per aquests enviaments.

Cal tenir en compte que no és necessari que vagi personalment a l’oficina de Correus a certificar el sobre de votació, sinó que pot fer-ho una altra persona en nom seu (Acord JEC 10 de maig del 1995).

El servei de Correus conserva fins al dia de la votació tota la correspondència adreçada a les meses electorals i la trasllada a aquestes meses a les 9 del matí. Així mateix, continua traslladant la que pugui rebre’s el mateix dia, fins a les 20 hores. El servei de Correus porta un registre de tota la documentació rebuda, que està a disposició de les juntes electorals.

Els sobres rebuts després de les 20 hores del dia fixat per a la votació s’envien a la Junta Electoral de Zona (i es destrueixen).


Com es barregen els vots rebuts per correu amb els que s’han dipositat personalment a l’urna?

El 23 de juliol, a les 20:00 hores, una vegada hagi votat l’última persona a la Mesa electoral, s’introduiran a l’urna respectiva els sobres que continguin les paperetes dels vots remesos per correu. Per a això, se segueixen els passos següents:

El 23 de juliol, a les 20:00 hores, una vegada que hagi votat l’última persona electora a la mesa electoral, s’introduiran a l’urna respectiva els sobres que continguin les paperetes de vot enviats per correu.

Per això, s’han de seguir els passos següents:

  1. Cal obrir, d’un en un, els sobres enviats a la Presidència de la mesa i comprovar que contenen el certificat d’inscripció en el cens i el sobre o sobres de vot per correu.
  2. Cal comprovar que l’elector o electora està inscrit en el cens de la mesa.
  3. Cal introduir en l’urna corresponent el sobre o sobres de votació.
  4. S’ha d’anotar l’elector o electora a la llista numerada de votants (els i les vocals realitzen l’anotació).