Paridade electoral

Que é a paridade electoral?

A paridade electoral é a presenza equilibrada de mulleres e homes no ámbito da representación política.

A Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral esixe a composición equilibrada das listaxes electorais que se presenten nas eleccións ao Congreso dos Deputados, eleccións Locais, a Consellos Insulares, a Cabidos Insulares Canarios, ao Parlamento Europeo e ás Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas.

Esta composición equilibrada de mulleres e homes supón o seguinte:

No conxunto da listaxe das eleccións ao Congreso dos Deputados, e en todo caso en cada tramo de 5 postos, os candidatos dun ou doutro sexo non poderán estar representados en menos do 40%.

Cando as candidaturas para o Senado se agrupen en listaxes, estas listaxes deberán ter igualmente unha composición equilibrada de mulleres e homes, de maneira que a proporción dunhas e doutros estea o máis preto posible do equilibrio numérico.

Máis información: