Modificacions de la LO 8/2007 per la LO 3/2015 que afecten el límit màxim de despeses regulat en la LO 5/1985.

Article 17. Infraccions i 17 BIS, Sancions

MOLT GREU:

La superació per part dels partits polítics, en un 10 % o més, dels límits de despeses electorals previstes en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, sense perjudici d’allò que establix l’article 134 de la llei esmentada.


SANCIÓ:

Una multa pecuniària proporcional del doble al quíntuple de l’excés de despesa produït. La sanció no serà inferior a 50.000,00 euros.


GREU:

La superació per part dels partits polítics, en més d’un 3 % i en menys d’un 10 %, dels límits de despeses electorals previstes en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, sense perjudici d’allò que establix l’article 134 de la llei esmentada.


SANCIÓ:

Una multa pecuniària proporcional del doble al quíntuple de l’excés de despesa produït. La sanció no serà inferior a 25.000,00 euros.


LLEU:

La superació per part dels partits polítics, en més d’un 1% i en menys d’un 3%, dels límits de despeses electorals previstes en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, sense perjudici d’allò que establix l’article 134 de la llei esmentada.


SANCIÓ:

Una multa pecuniària proporcional del doble al quíntuple de l’excés de despesa produïda. La sanció no serà inferior a 5.000,00 euros.