Tramitació de les subvencions per despeses electorals

Acompte del 30% (Art. 127 bis Llei Orgànica 5/1985, Règim Electoral General)

SOL·LICITUD:

Els Administradors electorals el sol·licitaran entre el 20 i el 22 de juny:

 • Davant les Juntes Electorals Provincials, si la candidatura no concorre en més d’una província.
 • Davant la Junta Electoral Central, si la candidatura concorre en més d’una província.

CONCESSIÓ:

L’acompte es posarà a disposició dels Administradors electorals a partir del dia 28 de juny, per part de la Direcció General de Política Interior, sempre que:

 • Les Juntes Electorals traslladen les sol·licituds efectuades pels Administradors de les entitats polítiques a l’esmentada Direcció General.

 • Es comunique el compte corrent electoral mitjançant el model de la Secretaria General del Tresor i Política Financera denominat Designació de compte bancari i comunicació de la baixa de dades bancàries que acredite els vint-i-quatre dígits del Codi Internacional de compte Bancari (Codi IBAN) a la ja esmentada Direcció General. El titular del compte i que ha d’aparéixer com a creditor en el model indicat és la formació política.

 • Es comuniquen les dades identificatives de l’Administrador electoral autoritzant la Direcció General de Política Interior perquè les seues dades siguen consultades a través del Sistema de Verificació de Dades d’Identitat, si bé es pot substituir aquesta autorització per la fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.

ES CONCEDIRAN ACOMPTES TANT PER RESULTATS COM PER ENVIAMENTS ELECTORALS, ALS PARTITS, FEDERACIONS I COALICIONS QUE HAGUEREN PERCEBUT SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS EN LES ÚLTIMES ELECCIONS GENERALS CELEBRADES EN ABRIL DE 2019. NO TENEN DRET A AQUEST ACOMPTE LES AGRUPACIONS D’ELECTORS.


Acompte del 90 % (Art. 133.4 Llei Orgànica 5/1985, Règim Electoral General)

REQUISITS:

 • Haver obtingut Diputats o Senadors electes.

 • Presentar davant el Tribunal de Comptes la comptabilitat de les despeses efectuades en la campanya electoral de les eleccions generals, entre els 100 i 125 dies següents al dia 23 de juliol (entre el 31 d’octubre i el 25 de novembre de 2023). Aquesta presentació procedirà tant si la formació ha obtingut algun candidat electe, com si no l’aconsegueix però ha percebut l’acompte del 30 %.

 • Constitució d’una garantia pel 10% de l’acompte del 90% a percebre (aval bancari o dipòsit en metàl·lic consignat en les Caixes de Dipòsit). El termini per a justificar la interposició de la garantia és d’un mes, després de la notificació de la quantificació de l’acompte del 90%, remesa als Administradors electorals per part de la Direcció General de Política Interior. Si no s’efectua el dipòsit del 10%, es tramita la subvenció i es reté aquest import percentatge de la quantificació realitzada, per la qual cosa s’efectuaria un abonament del 81%.

 • No procedirà la concessió d’aquest acompte quan en una entitat política figuren persones condemnades per sentència, encara que no siga ferma, per delictes de rebel·lió, de terrorisme, contra l’Administració Pública o contra les Institucions de l’Estat quan aquesta haja establit la pena d’inhabilitació per a l’exercici del dret de sufragi passiu o la d’inhabilitació absoluta o especial o de suspensió per a ocupació o càrrec públic en els termes que preveu la legislació penal.


Liquidació (Art. 134.5 Llei Orgànica 5/1985, Règim Electoral General)

REQUISITS:

 • El Tribunal de Comptes fiscalitza les comptabilitats electorals i eleva l’Informe corresponent a la Comissió Mixta per a les relacions amb el Tribunal de Comptes en les Corts Generals.

 • La comissió esmentada dicta la resolució pertinent que es publica en el Butlletí Oficial de l’Estat.

 • Una vegada publicada la Resolució de la Comissió Mixta en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Direcció General de Política Interior dicta les oportunes resolucions amb els imports finals i definitius que corresponen a les entitats polítiques.