Transferència dels imports de les subvencions per despeses electorals

IMPORTANT: Perquè el Ministeri de l’Interior puga tramitar les subvencions per despeses electorals és imprescindible que es comunique a la Junta Electoral competent, o en el seu moment al Tribunal de Comptes, perquè aquests posen en coneixement de la Direcció General de Política Interior, el següent:

 1. Denominació de l’entitat política, indicant si és partit, federació, coalició o agrupació d’electors.

 2. Província on han obtingut resultats electorals o on es troba la seu central.

 3. Dades identificatives de l’Administrador (nom, cognoms, domicili, localitat i província), autoritzant el consentiment de verificar les seues dades personals a través del Sistema de Verificació de Dades d‘Identitat o fotocòpia del seu DNI.

 4. Model de designació de compte bancari i comunicació de la baixa de dades bancàries del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, en la qual s’ha de reflectir:

  • Els 24 dígits del codi IBAN.
  • El titular del compte bancari ha de ser la formació política, havent d’emplenar tots els camps que figuren en el model de designació de compte bancari.
  • La denominació de l’entitat política a la qual representa l’esmentat Administrador.
  • És absolutament imprescindible que estiga segellat per l’entitat financera.

Aquesta informació es pot remetre directament a la Direcció General de Política Interior, sempre que s’haja comunicat anteriorment als òrgans esmentats abans.