El dia de les eleccions i el desenvolupament de la votació

El President o Presidenta, les persones designades, els vocals i els seus suplents es reuneixen a les 8:00 h en el lloc fixat per a la votació.

Si el President o Presidenta no ha acudit, el substitueix el seu primer o primera suplent. En cas de fallar també aquest, li substitueix el segon o segona suplent, i si aquesta persona tampoc ha acudit, pren possessió com a President o Presidenta el primer o primera vocal, o el segon o segona vocal, per aquest ordre. De la mateixa manera, els vocals que no han acudit o que prenen possessió com a President o Presidenta, són substituïts pels seus suplents.

No es pot constituir la Mesa sense la presència d’un President o Presidenta i dos vocals. En cas que no es puga constituir la Mesa, s’estendrà una declaració dels fets i s’enviarà per correu certificat a la Junta Electoral de Zona, a qui ja abans s’haurà comunicat aquesta circumstància telegràfica o telefònicament.

La Junta, en aquest cas, designarà lliurement a les persones que hauran de constituir la Mesa electoral, podent fins i tot ordenar que forme part d’ella algun dels electors que es troben presents en el local.

Si, malgrat el que s’ha indicat, no poguera constituir-se la Mesa una hora després de l’hora legalment establerta per al començament de la votació, es comunicarà a la Junta Electoral de Zona, que convocarà per a una nova votació en la Mesa dins dels dos dies següents.

Constituïda la Mesa i alçada la seua acta de constitució, no procedeix donar possessió a aquelles persones que formant part de la Mesa electoral es presenten tard per a l’exercici de les seues funcions, i que han sigut substituïdes per suplents. Un vegada constituïda la Mesa electoral, els suplents que no hagen hagut d’integrar-la queden exempts de qualsevol obligació al respecte.

El President o Presidenta de la mesa electoral és l’autoritat en matèria d’ordre públic dins del Local electoral; té autoritat exclusiva per conservar l’ordre, assegurar la llibertat dels electors i mantenir l’observança de la llei.

A aquests efectes les forces de policia destinades a protegir els Locals electorals prestaran a la Presidència de la Mesa, dins i fora d’ells, l’auxili que requerisca.

Ni en els Locals electorals ni als voltants dels mateixos es pot fer propaganda electoral de cap tipus. La Presidència de la Mesa prendrà referent a això les mesures que considere convenients.

Es pot tancar un Local electoral abans de l’hora prevista?

Sí, sempre que hagen votat totes les persones censades en la Mesa.

Dins del Local electoral pot haver cartells o propaganda electoral el dia de la votació?

No hi pot haver cartells ni propaganda electoral dins dels Locals electorals el dia de la votació.

Si n’hi ha, el President o Presidenta (o, en el seu defecte la Junta Electoral de Zona) haurà d’ordenar a les Forces i Cossos de Seguretat la seua retirada.

No es consideraran propaganda electoral els emblemes o símbols que porten els interventors o apoderats per a la seua identificació.

Què fer si es produeix algun incident d’ordre públic?

El President o Presidenta tenen, dins del Local electoral, l’autoritat exclusiva amb vista al manteniment de l’ordre públic. Per a això poden requerir la intervenció de les Forces i Cossos de Seguretat, de ser necessari.

Els incidents que sorgisquen, i el nom i cognoms d’aquells que els hagen provocat, es reflectiran en l’acta de sessió.

Com s’identifica l’elector o electora davant la Mesa?

La identificació es realitza mitjançant:

 • Document nacional d’identitat (DNI).
 • Passaport (amb fotografia).
 • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia).

No importa que aquests documents estiguen caducats, però han de ser els originals, no valen fotocòpies.

Si tot i mostrar aquests documents, apareixen dubtes sobre la identitat de l’elector o electora, la Mesa, tenint en compte els documents aportats i el testimoni que puguen presentar els electors presents, decidirà per majoria de les persones que integren la Mesa.

Què passa si l’elector o electora no figura en la llista del cens?

En aquest cas, només podrà votar a la Mesa si presenta algun d’aquests documents:

 • SENTÈNCIA JUDICIAL que reconega el dret del votant a estar inscrit en el cens de la Mesa.

 • CERTIFICACIÓ CENSAL ESPECÍFICA D’ALTA, expedida per la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, que l’habilite per fer efectiu el seu dret al vot.

Serà vàlid per a la votació tant l’original de la certificació censal específica com la rebuda per fax a través de l’ajuntament respectiu.

Les certificacions censals específiques s’han de tindre en compte en la llista numerada de votants, per a computar-les després degudament en les actes d’escrutini i de sessió.

Com voten les persones amb discapacitat?

Els electors que no sàpien llegir o que per discapacitat estiguen impedits per a triar la papereta o col·locar-la dins del sobre i per a lliurar-la al President o Presidenta de la Mesa, poden servir-se per a aquestes operacions d’una persona de la seua confiança.

Quan voten les persones que integren la Mesa i els interventors i interventores?

Finalitzada la votació, i introduïts en l’urna els sobres que continguen les paperetes de vot remeses per correu, voten les persones que integren la Mesa i els interventors i interventores acreditats davant d’aquesta. El President o Presidenta introduirà els sobres a l’urna.

En la llista numerada de votants s’ha d’indicar la Secció i Mesa electoral dels interventors i interventores que no figuren en el cens de la Mesa.

Què passa si durant la jornada electoral falten sobres o paperetes?

Quan la Mesa advertisca l’absència de paperetes d’alguna candidatura, els interventors o apoderats de la corresponent candidatura poden subministrar-les.

Si no és possible, el President o Presidenta de la Mesa haurà d’interrompre la votació i ho comunicarà a la Junta Electoral de Zona, perquè aquesta les subministri immediatament.

La interrupció no pot durar més d’una hora, i la votació es prorrogarà tant de temps com s’haja interromput.

Què passa si s’interromp la votació durant més d’una hora?

La regla general és que la interrupció de la votació no ha de durar més d’una hora. No obstant això, si la Mesa acorda continuar la votació davant d’una interrupció lleument superior a una hora (amb la consegüent pròrroga durant el temps que aquesta haguera estat interrompuda), no es pot entendre com una irregularitat invalidant de l’elecció.

Ara bé, si la interrupció és substancialment superior a una hora, haurà de ser la Junta Electoral de Zona la que valore si es reprèn la votació o si s’ha de suspendre.

Quan i qui suspèn la votació? Interrupció de la votació durant més d’una hora o circumstància que faça impossible l’acte de la votació

La presidència de la Mesa haurà d’ordenar la suspensió de la votació en els casos següents:

 • Interrupció superior a una hora.
 • Quan per qualsevol motiu siga impossible l’acte de la votació.

És convenient que abans d’adoptar aquesta decisió, la Presidència recapte l’opinió de totes les persones que integren la Mesa i, si les circumstàncies ho permeten, consulte per telèfon a la Junta Electoral de Zona.

Què passa quan se suspén la votació?

En cas de suspensió de la votació, la Presidència haurà de fer-ho constar així en escrit raonat, que haurà d’unir-se a l’expedient electoral.

S’enviarà immediatament una còpia, en mà o per correu certificat, a la Junta Electoral de Zona, perquè aquesta comprove la certesa i suficiència dels motius i declare o exigisca les responsabilitats que resulten.

En el cas de suspensió de la votació, no es tenen en compte els vots ja emesos ni es realitza el seu escrutini. El President o Presidenta ordena immediatament la destrucció de les paperetes dipositades a l’urna, i fa constar aquest aspecte en l’escrit abans esmentat.

Suspesa la votació en una Mesa electoral, la Junta Electoral de Zona convocarà noves eleccions a la Mesa dins dels dos dies següents.

Pot votar l’elector que acredite el seu dret mitjançant Sentència i no figure en les llistes del cens electoral?

Sí. El President o Presidenta de la Mesa podrà admetre el seu vot sempre que a més acredite que el seu domicili es correspon amb la Mesa a la qual votarà.

Un elector pot ser representat per una altra persona?

Mai. L’acte de votar té caràcter personal i intransferible. En el cas d’una persona amb algun tipus de discapacitat, sí que pot anar acompanyada per una persona de la seua confiança en tot el procés, des de l’elecció de la papereta fins al lliurament del sobre de votació al President o Presidenta de la Mesa.

Què passa si un elector que ha votat per correu no consta que haja sol·licitat la documentació per a votar a través d’aquest sistema?

El vot no podrà ser obert ni introduir-se en l’urna, però s’ha de conservar per al cas de possibles reclamacions o recursos.

Es pot suspendre la votació d’un elector que va votar per correu i va morir posteriorment?

Sí, sempre que es presente davant la Mesa el certificat de defunció corresponent per tal que no siga introduït el seu vot en l’urna.

Què fer en cas de que els sobres amb el vot per correu arriben a la Mesa en el moment en el qual es troben votant els interventors, o posteriorment?

En aquest cas, aquests vots NO poden computar-se.

Qui pot informar a l’elector de la forma d’emetre el vot?

Les persones que integren la Mesa són les úniques que poden facilitar aquesta informació a l’elector que ho sol·licite.

Hi pot haver policies a l’interior d’un local electoral?

Sí, quan acudisquen a requeriment de la Presidència de la Mesa.

Poden ostentar els interventors i apoderats emblemes o adhesius d’alguna coalició o partit?

Sí, sempre que es limite únicament a recollir les sigles del partit o coalició.

Poden presentar reclamacions els interventors i apoderats?

Sí, i s’han d’incorporar a l’acta de sessió, però això no vol dir que la Mesa participe en aquesta reclamació.

La Mesa ha de lliurar als apoderats, encara que no s’hagen presentat en el moment de constitució de la Mesa, còpia de l’acta d’escrutini?

Sí, la Mesa té l’obligació de expedir-los de forma immediata i gratuïta una còpia de l’acta d’escrutini.

La Mesa ha de lliurar als representants dels partits una còpia de la llista numerada de votants?

No, mai, perquè això podria atemptar contra els drets constitucionalment protegits dels votants.

Poden els mitjans de comunicació realitzar activitats informatives als locals electorals?

S’han de fer normalment des de l’exterior del Local electoral, encara que poden emetre imatges del desenvolupament de la votació a l’interior, per a la qual cosa necessitaran acreditació davant la Mesa. L’enregistrament d’imatges en cap cas pot interferir en el desenvolupament de la votació.

Quan un vot és vàlid?

Els vots dipositats a l’urna amb les exigències legals poden ser vàlids o nuls.

Es considera vot vàlid:

 • el vot a candidatura i
 • el vot en blanc

Què és un vot en blanc?

El vot en blanc és

 • En les eleccions al Congrés dels Diputats: el sobre que no conté papereta i el vot emés a favor d’alguna candidatura legalment retirada.
 • En les Eleccions al Senat: el sobre que no conté papereta i les paperetes que no tinguin marcat cap candidat o candidata.el vot en blanc

Quan un vot és nul?

És nul el vot emès en sobre diferent del model oficial o alterat; o papereta diferent del model oficial, alterada, trencada o esquinçada; així com l’emès en papereta sense sobre; i aquell en el qual no es puga dilucidar la voluntat de l’elector (per exemple, sobre que continga més d’una papereta de diferents candidatures).

En el cas que el sobre de votació continga més d’una papereta de la mateixa candidatura, es computarà com un sol vot vàlid.

En el cas d’eleccions al Congrés dels Diputats, seran també nuls: els vots emesos en paperetes en les quals s’haguera modificat, afegit o ratllat noms dels candidats i candidates o alterat el seu ordre de col·locació, així com aquelles en les quals s’haguera produït qualsevol altre tipus d’alteració (com, per exemple, en el símbol de la candidatura).

En el cas d’Eleccions al Senat seran també nuls els vots emesos en paperetes en les quals s’hagen assenyalat més de tres noms en les circumscripcions provincials, més de dos en les circumscripcions insulars de Gran Canària, Mallorca i Tenerife i en les poblacions de Ceuta i Melilla, i més d’un en la resta de les circumscripcions insulars.

Seran computats com a vàlids aquells vots emesos en paperetes que continguen un senyal, creu o aspa al costat d’algun dels candidats, en la mesura que aquestes no tinguin transcendència o entitat suficient per considerar que amb elles s’haja alterat la configuració de la papereta o s’haja manifestat retret d’algun dels candidats o de la formació política a què pertanyen.

Qui decideix sobre la validesa o nul·litat d’un vot?

Exclusivament la Mesa electoral, formada pel President o Presidenta i els vocals.

Han de conservar-se els vots nuls de la Mesa?

Sí, als efectes de posteriors reclamacions o recursos.

És vàlid el vot que conté diverses paperetes de la mateixa candidatura?

Sí, perquè resulta clara i inequívoca la voluntat de l’elector. Per contra, si les paperetes foren de diferent candidatura, el vot seria nul.

Són vàlids els vots emesos amb paperetes de diferent to, mida o errors tipogràfics, respecte al model oficial?

Si, les xicotetes diferències no alteren la validesa del vot.

Són vàlids els vots emesos amb sobres de diferent to, mida o errors tipogràfics, respecte al model oficial?

Sí, sempre que no pose en risc el secret del vot.

Un vot per correu que arriba a través de correu ordinari, es considera vàlid?

No, es considera nul, ja que perquè el vot per correu siga vàlid s’ha de remetre obligatòriament per correu certificat.

És vàlid el vot emés en sobre bilingüe en la zona no bilingüe d’una Comunitat?

Sí.

És vàlida una papereta en castellà en una Comunitat bilingüe?

Sí, perquè queda clara la voluntat de l’elector.

És vàlida una papereta en la qual figura un candidat que amb posterioritat a la seua proclamació ha sigut exclòs?

Sí, es considera com a vot vàlid, però referit als candidats vàlidament proclamats.