Escrutini i fi de la jornada

Un vegada acaba la votació, comença l’escrutini en les Meses.

L’escrutini es realitza extraient el President, un a un, els sobres de l’urna corresponent i llegint en veu alta la denominació de la candidatura o, en el seu cas, el nom dels candidats votats. El President ensenyarà cada papereta, una vegada llegida, als vocals, interventors i apoderats.

Segons estableix la normativa, en primer lloc s’efectua l’escrutini corresponent a les eleccions al Congrés dels Diputats i en segon lloc, de les eleccions al Senat.

Acabat el recompte, es resoldran per majoria els possibles dubtes i/o protestes que poguera haver-hi. Posteriorment, la Presidència anunciarà en veu alta el resultat, especificant el nombre d’electors censats, el de certificacions censals aportades, el nombre de paperetes nul·les, el de vots en blanc i el dels vots obtinguts per cada candidatura o candidat.

La Mesa fa públics els resultats per mitjà d’una acta d’escrutini, de la qual donarà una còpia al representant de l’Administració i als representants de cada candidatura, als interventors, apoderats i candidats que ho sol·liciten.

Sí, atès que és un acte públic, però les persones que assistisquen no tenen veu i vot pel que no poden formular ni reclamacions ni protestes, ni interferir en el normal desenvolupament del procés.

Qualsevol persona, siga o no votant, té dret a estar present en aquest acte sempre que ho permeta el local on està ubicada la Mesa. No hi haurà en aquest sentit més restriccions que les que puga plantejar el President o Presidenta per a la conservació de l’ordre públic.

La documentació electoral es distribueix en tres sobres:

  • El sobre número 1: ha d’incloure original de l’acta de constitució de la Mesa, original de l’acta de sessió i tots els documents als quals es faça referència en l’acta de sessió. En particular s’inclouran els següents documents: llista numerada de votants, certificacions censals aportades, talons de les credencials dels interventors, llista del cens electoral utilitzada i les paperetes nul·les o que hagueren sigut objecte de reclamació. S’inclouran també les sol·licituds de reintegrament de despeses del vot per correu, si n’hi ha.
  • Els sobres número 2 i 3: cada un d’ells ha d’incloure una còpia de l’acta de constitució de la Mesa i una còpia de l’acta de sessió.

Una vegada tancats els sobres el President o Presidenta, els vocals i interventors els firmaran creuant les solapes.

El President o Presidenta i els vocals i interventors que ho desitgen, es desplaçaran immediatament a la seu del Jutjat de Primera Instància o de Pau, dins de la demarcació on estiga situada la Mesa, per fer entrega dels sobres primer i segon. La Força Pública acompanyarà i, si escau, facilitarà el desplaçament d’aquestes persones.

El Jutge o Jutgessa rebrà la documentació i firmarà el rebut corresponent (que ha d’estar entre la documentació de la Mesa)

Un dels vocals, com a mínim, ha de romandre al local electoral fins que s’efectue el lliurament del sobre número 3. El Servei de Correus enviarà un empleat o empleada a la Mesa electoral, que es farà càrrec del sobre i firmarà el rebut corresponent (que també ha d’estar entre la documentació de la Mesa).

Les persones que integren les Meses electorals que hagen de desplaçar-se fins als Jutjats de Primera Instància o de Pau per a entregar la documentació electoral en finalitzar la jornada electoral podran reclamar les despeses derivades d’aquest desplaçament a la Delegació o Subdelegació del Govern.

Un vegada lliurat el tercer sobre a l’empleat de Correus, finalitzen les funcions del vocal que haja romàs en el local electoral.