Permisos i dietes

Les persones designades per a formar part de la Mesa per a les eleccions del 23 de juliol, hauran de complir amb les seues obligacions el dia de la votació, amb independència de la jornada de treball del dia anterior.

Els treballadors per compte d’altri i els funcionaris nomenats com a persones que integren la Mesa, tenen dret a un permís retribuït de la jornada completa durant el dia de la votació, si és laborable. En tot cas tenen dret a una reducció de la seua jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

Per a facilitar el compliment dels deures de les persones que formen la Mesa electoral, el torn de nit que comença el dia 23 de juliol ha de computar-se com a jornada laboral del dia electoral, i el dret de reducció de 5 hores de la jornada de treball pot exercir-se en el torn de nit següent del treballador, sempre que aquest torn s’inicie el dia immediatament posterior al de les eleccions del 23 de juliol.

Les persones que integren les Meses electorals cobraran una dieta de 70 €.

Si algun dels suplents ha d’exercir la funció per absència del titular, tindrà dret al permís retribuït i a la reducció de jornada, així com a la dieta. No escaurà la concessió d’aquests drets si el suplent no arriba a ocupar el seu lloc a la Mesa electoral.