Recurs contra la designació: impediments i excuses

Els càrrecs de persones que integren la Mesa són obligatoris, i també ho són els càrrecs de suplents.

En les eleccions del 23 de juliol, els designats disposaran de set dies des de la notificació per a al·legar davant la Junta Electoral de Zona corresponent una causa justificada i documentada que els impedisca acceptar el càrrec. Les persones majors de 65 anys que hagen sigut nomenades poden renunciar en el termini de set dies a partir de la comunicació de la notificació.

La Junta Electoral de Zona resol les al·legacions en el termini de 5 dies. Contra aquesta resolució de la Junta Electoral de Zona no cap recurs en via administrativa electoral, sense perjudici de qualsevol recurs jurisdiccional que l’interessat considere pertinent (Acords de la Junta Electoral Central de 20 d’abril, 19 de setembre i 3 de desembre de 2001). D’altra banda, l’article 8.5 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, recull que correspon informar els Jutjats del Contenciós-Administratiu de les impugnacions contra actes de les Juntes Electorals de Zona .

Es contempla la possibilitat de rebre i enviar consultes i recursos per fax, sempre que a més s’envie la documentació original per correu o per qualsevol altre mitjà que permeta tenir constància de la recepció per l’interessat (Acord de la Junta Electoral Central de 9 de febrer de 2000).

La condició de persona que integra la Mesa electoral només es perd després de l’acceptació per la Junta Electoral de Zona de l’excusa al·legada per la persona designada. Cap altra persona o institució podrà decidir el canvi d’aquesta condició.

Si posteriorment qualsevol de les persones designades no poguera acudir a exercir el seu càrrec, ha de comunicar-lo a la Junta Electoral de Zona almenys 72 hores abans de la jornada electoral, aportant les justificacions pertinents. Si la impossibilitat d’acudir es produeix després d’aquest termini, l’avís a la Junta Electoral de Zona s’haurà de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de la constitució de la Mesa electoral (8:00 hores del dia de la votació). Els suplents també poden al·legar excuses que els impedisquen formar part de la Mesa.

El càrrec de persona que integra la Mesa no pot ser exercit per qui es presente com a candidat o candidata, ni tan sols encara que ho faça en una altra circumscripció. Es considera causa justificada el tindre la condició d’inelegible segons el que estableix l’article 6 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

La persona designada per l’Administració per rebre una còpia de l’acta d’escrutini, a efectes de facilitar informació provisional per als resultats electorals, no podrà compatibilitzar aquesta funció amb la de persona que integra la Mesa.

El President o Presidenta i els vocals de les Meses electorals, així com els respectius suplents, que deixen de concórrer a exercir les seues funcions, les abandonen sense causa legítima o incomplisquen sense causa justificada les obligacions d’excusa o avís previ, incorreran en pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos.