Seguretat social

Amb independència de la seua condició individual (ja siga treballador, pensionista, aturat…), tota persona que siga designada per a exercir funcions com a persona que integra (tant titular com suplent) una Mesa electoral amb motiu de la celebració d’un procés electoral, està especialment protegida pel sistema de la Seguretat Social.

Estan protegides de tots els riscs que es deriven de la seua condició de titular o suplent d’una Mesa electoral i tinguen relació directa amb l’acompliment de les seues funcions, inclòs l’accident “in itinere”, tenint la consideració d’accident de treball les lesions que pogueren patir.

Les prestacions a les quals es té dret són les següents:

  • Assistència sanitària.
  • Prestacions complementàries.
  • Prestacions econòmiques.
  • Serveis Socials.

En el cas de ser necessària l’assistència sanitària, el propi afectat o, en defecte d’això, els seus familiars o les restants persones components de la Mesa, comunicaran a la Delegació o Subdelegació del Govern, a la major urgència possible, les següents dades:

  • Dades personals de la persona afectada.
  • Mesa en la qual ostentava la condició de persona que integra la Mesa.
  • Accident i lloc on es va produir.
  • Centre on va ser atés.

La Direcció General de Política Interior, en comunicació amb els Delegats i Subdelegats del Govern, s’encarregarà de realitzar les gestions oportunes amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social a fi que s’agilitze i facilite la protecció a dispensar.

Pel que fa a la resta de prestacions diferents de l’assistència sanitària (prestacions complementàries, prestacions econòmiques i Serveis Socials), també aquestes seran posades en coneixement de la Delegació o Subdelegació del Govern corresponent.