Escrutini i fi de la jornada

Una vegada acaba la votació, comença l’escrutini a les meses.

Per fer l’escrutini, el president extreu un a un els sobres de l’urna corresponent i llegeix en veu alta la denominació de la candidatura o, si escau, el nom dels candidats votats. El president ha d’ensenyar cada papereta, una vegada llegida, als vocals, interventors i apoderats.

Segons el que estableix la normativa, en primer lloc es fa l’escrutini corresponent a les eleccions al Congrés dels Diputats i, en segon lloc, a les eleccions al Senat.

Acabat el recompte, es resolen per majoria els possibles dubtes i/o protestes que hi pugui haver. Posteriorment, la Presidència anuncia en veu alta el resultat i especifica el nombre d’electors censats, el de certificacions censals aportades, el de paperetes nul·les, el de vots en blanc i el dels vots que ha obtingut cada candidatura o candidat.

La mesa fa públics els resultats per mitjà d’una acta d’escrutini i en dóna una còpia al representant de l’Administració i als de cada candidatura, així com als interventors, apoderats i candidats que ho sol·licitin.

Sí, atès que és un acte públic, però les persones que hi assisteixen no tenen ni veu ni vot, per la qual cosa no poden formular ni reclamacions ni protestes, ni interferir en el desenvolupament normal del procés.

Qualsevol persona, sigui votant o no, té dret a estar present en aquest acte sempre que ho permeti el local on hi ha la mesa. En aquest sentit, no hi haurà més restriccions que les que puguin plantejar el president o la presidenta per mantenir l’ordre públic.

La documentació electoral es distribueix en tres sobres:

  • El sobre número 1 ha d’incloure l’original de l’acta de constitució de la mesa, l’original de l’acta de sessió i tots els documents als quals es faci referència en l’acta de sessió. En particular, s’hi han d’incloure aquests documents: llista numerada de votants, certificacions censals aportades, talons de les credencials dels interventors, llista del cens electoral utilitzada i les paperetes nul·les o que hagin estat objecte de reclamació. També s’hi han d’incloure les sol·licituds de reintegrament de despeses del vot per correu, si n’hi ha.
  • Els sobres número 2 i número 3 han d’incloure una còpia de l’acta de constitució de la mesa i una còpia de l’acta de sessió.

Una vegada tancats els sobres, el president o la presidenta, els vocals i els interventors han de signar els sobres de manera que les signatures creuïn les solapes.

El president o la presidenta, així com els vocals i els interventors que vulguin, es desplacen immediatament a la seu del jutjat de primera instància o de pau, dins de la demarcació on hi ha la mesa, per lliurar els sobres número 1 i número 2. Les forces públiques els han d’acompanyar i, si cal, facilitar-ne el desplaçament.

El jutge o la jutgessa reben la documentació i en signen el rebut corresponent (que ha de ser entre la documentació de la mesa).

Almenys un dels vocals ha de romandre al local electoral fins que es lliuri el sobre número 3. El servei de Correus ha d’enviar un empleat o una empleada a la mesa electoral, que s’ha de fer càrrec del sobre i n’ha de signar el rebut corresponent (que també ha de ser entre la documentació de la mesa).

Els membres de les meses electorals que s’hagin de desplaçar fins als jutjats de primera instància o de pau per lliurar la documentació electoral en acabar la jornada electoral, poden reclamar les despeses derivades d’aquest desplaçament a la Delegació o Subdelegació del Govern.

Una vegada lliurat el tercer sobre a l’empleat de Correus, s’acaben les funcions del vocal que s’hagi quedat al local electoral.