Seguretat Social

Independentment de la seva condició individual (treballador, pensionista, aturat, etc.), tota persona que sigui designada per exercir funcions com a membre (tant titular com suplent) d’una mesa electoral amb motiu de la celebració d’un procés electoral, està especialment protegida pel sistema de la Seguretat Social.

Està protegida de tots els riscos que derivin de la condició de membre, titular o suplent d’una mesa electoral i que tinguin relació directa amb el compliment de les funcions, inclòs l’accident in itinere; i les lesions que pugui patir es consideren accident de treball.

Les prestacions a què té dret són les següents:

  • Assistència sanitària.
  • Prestacions complementàries.
  • Prestacions econòmiques.
  • Serveis socials.

En cas que sigui necessària l’assistència sanitària, el mateix afectat o, si no, els seus familiars o la resta de membres de la mesa han de comunicar a la Delegació o Subdelegació del Govern, al més aviat possible, les dades següents:

  • Dades personals de la persona afectada.
  • Mesa en la qual tenia la condició de membre.
  • Accident i lloc on es va produir.
  • Centre on va ser atès.

La Direcció General de Política Interior, en comunicació amb els delegats i subdelegats del Govern, s’ha d’encarregar de fer les gestions oportunes amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social a fi que s’agiliti i es faciliti la protecció que s’ha de dispensar.

Quant a la resta de prestacions diferents de l’assistència sanitària (prestacions complementàries, prestacions econòmiques i serveis socials), també s’han de comunicar a la Delegació o Subdelegació del Govern corresponent.