Recurs contra la designació: impediments i excuses

Els càrrecs de membres de mesa són obligatoris, i també ho són els càrrecs de suplents.

A les eleccions del 23 de juliol, els designats disposen de set dies des de la notificació per al·legar davant la Junta Electoral de Zona corresponent una causa justificada i documentada que els impedeixi acceptar el càrrec. Les persones majors de 65 anys que hagin estat nomenades poden renunciar en el termini de 7 dies a partir de la comunicació de la notificació.

La Junta Electoral de Zona resol les al·legacions en el termini de 5 dies. Contra la resolució de la Junta Electoral de Zona no es pot recórrer per via administrativa electoral, sense perjudici de qualsevol recurs jurisdiccional que l’interessat estimi pertinent (Acords de la Junta Electoral Central de 20 d’abril, 19 de setembre i 3 de desembre de 2001). D’altra banda, l’article 8.5 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, recull que correspon conèixer als jutjats de l’ordre contenciós administratiu sobre les impugnacions contra actes de les juntes electorals de zona.

Es preveu la possibilitat de rebre i enviar consultes i recursos per fax, sempre que a més s’enviï la documentació original per correu o per qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la recepció per part de l’interessat (Acord de la Junta Electoral Central de 9 de febrer del 2000).

La condició de membre d’una mesa electoral solament es perd després que la Junta Electoral de Zona accepti l’excusa al·legada per la persona designada. Cap altra persona o institució no pot decidir el canvi d’aquesta condició.

Si posteriorment qualsevol de les persones designades no pot acudir a exercir el càrrec de membre de mesa, ho ha de comunicar a la Junta Electoral de Zona almenys 72 hores abans de la jornada electoral i aportar-ne les justificacions corresponents. Si la impossibilitat d’acudir es produeix després d’aquest termini, l’avís a la Junta Electoral de Zona s’ha de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de la constitució de la mesa electoral (8:00 hores del dia de la votació). Els suplents també poden al·legar excuses que els impedeixin formar part de la mesa.

El càrrec de membre de mesa no el pot exercir qui es presenti com a persona candidata, encara que ho faci en una altra circumscripció. Es considera causa justificada que concorri la condició d’inelegible, segons l’establert en l’article 6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

La persona designada per l’Administració per rebre una còpia de l’acta d’escrutini, a l’efecte de facilitar informació provisional sobre els resultats electorals, no pot compatibilitzar aquesta funció amb la de membre de mesa.

El president o la presidenta i els vocals de les meses electorals, i també els respectius suplents, que no es presentin o no exerceixin les funcions, les abandonin sense causa legítima o incompleixin sense causa justificada les obligacions d’excusa o avís previ, incorren en pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos.