Modificacions de la LO 8/2007 per la LO 3/2015 que afecten el límit màxim de despeses regulat en la LO 5/1985.

Article 17. Infraccions i 17 bis Sancions

MOLT GREU:

La superació per part dels partits polítics, en un 10 % o més, dels límits de despeses electorals previstos en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, sense perjudici de les disposicions de l’article 134 de la Llei esmentada.


SANCIÓ:

Una multa pecuniària proporcional del doble al quíntuple de l’excés de despesa produït. La sanció no pot ser inferior a 50.000,00 euros.


GREU:

La superació per part dels partits polítics, en més d’un 3 % i en menys d’un 10 %, dels límits de despeses electorals previstos en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, sense perjudici de les disposicions de l’article 134 de la Llei esmentada.


SANCIÓ:

Una multa pecuniària proporcional del doble al quíntuple de l’excés de despesa produït. La sanció no pot ser inferior a 25.000,00 euros.


LLEU:

La superació per part dels partits polítics, en més d’un 1 % i en menys d’un 3 %, dels límits de despeses electorals previstos en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, sense perjudici de les disposicions de l’article 134 de la Llei esmentada.


SANCIÓ:

Una multa pecuniària proporcional del doble al quíntuple de l’excés de despesa produït. La sanció no pot ser inferior a 5.000,00 euros.