Tramitació de les subvencions per a despeses electorals

Bestreta del 30 % (art. 127 bis de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general)

SOL·LICITUD:

L’han de sol·licitar els administradors electorals entre el 20 i el 22 de juny:

 • Davant les juntes electorals provincials, si la candidatura no concorre a més d’una província.
 • Davant la Junta Electoral Central, si la candidatura concorre a més d’una província.

CONCESSIÓ:

La bestreta es posarà a disposició dels administradors electorals a partir del dia 28 de juny, per part de la Direcció General de Política Interior, sempre que:

 • Les juntes electorals trametin les sol·licituds fetes pels administradors de les entitats polítiques a la Direcció General esmentada.

 • Es comuniqui el compte corrent electoral mitjançant el model de la Secretaria General del Tresor i Política Financera anomenat Designació de compte bancari i comunicació de la baixa de dades bancàries que acrediti els vint-i-quatre dígits del Codi internacional de compte bancari (Codi IBAN) a la Direcció General esmentada. El titular del compte i que ha d’aparèixer com a creditor en el model indicat és la formació política.

 • Es comuniquin les dades identificadores de l’administrador electoral autoritzant la Direcció General de Política Interior per tal que les seves dades es consultin per mitjà del Sistema de Verificació de Dades d’Identitat, tot i que l’autorització es pot substituir per la fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.

LES BESTRETES ES CONCEDEIXEN, TANT PER RESULTATS COM PER TRAMESES ELECTORALS, ALS PARTITS, FEDERACIONS I COALICIONS QUE HAGIN PERCEBUT SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS DURANT LES DARRERES ELECCIONS GENERALS CELEBRADES L’ANY 2019. LES AGRUPACIONS D’ELECTORS NO TENEN DRET A PERCEBRE LA BESTRETA.


Bestreta del 90 % (art. 133.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general)

REQUISITS:

 • Haver obtingut diputats o senadors electes.

 • Presentar davant el Tribunal de Comptes la comptabilitat de les despeses fetes durant la campanya electoral de les eleccions generals, entre els 100 i 125 dies següents al 23 de juliol (entre el 31 d’octubre i el 25 de novembre del 2023). La presentació s’ha de fer tant si la formació ha obtingut algun candidat electe com si no n’ha obtingut cap, però ha percebut la bestreta del 30 %.

 • Constitució d’una garantia corresponent al 10 % de la bestreta del 90 % que s’hagi de percebre (aval bancari o dipòsit en efectiu consignat a les caixes de dipòsit). El termini per justificar la interposició de la garantia és d’un mes, a partir de la notificació de la quantificació de la bestreta del 90 % tramesa als administradors electorals per part de la Direcció General de Política Interior. Si no es fa el dipòsit del 10 %, la subvenció es tramita retenint de l’import el percentatge de la quantificació duta a terme, de manera que l’import a pagar equivaldria al 81 %.

 • No escau fer la bestreta quan en una entitat política hi hagi persones condemnades per sentència, encara que no sigui sentència ferma, per delictes de rebel·lió o terrorisme, contra l’Administració Pública o contra les institucions de l’Estat, si la sentència estableix la pena d’inhabilitació per a l’exercici del dret de sufragi passiu, d’inhabilitació absoluta o especial, o de suspensió per a feina o càrrec públic d’acord amb la legislació penal.


Liquidació (art. 134.5 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general)

REQUISITS:

 • El Tribunal de Comptes fiscalitza les comptabilitats electorals i en tramet l’informe corresponent a la Comissió Mixta per a les relacions amb el Tribunal de Comptes a les Corts Generals.

 • La Comissió dicta la Resolució pertinent que es publica al Butlletí Oficial de l’Estat.

 • Un cop publicada la Resolució de la Comissió Mixta al Butlletí Oficial de l’Estat, la Direcció General de Política Interior dicta les resolucions corresponents amb els imports finals i definitius que corresponen a les entitats polítiques.