Transferència dels imports de les subvencions per a les despeses electorals

IMPORTANT: Per tal que el Ministeri de l’Interior pugui tramitar les subvencions per a despeses electorals, cal que es comuniqui a la junta electoral competent o, quan escaigui, al Tribunal de Comptes, per tal que aquests ho facin saber a la Direcció General de Política Interior, el següent:

 1. Denominació de l’entitat política, amb indicació de si és partit, federació, coalició o agrupació d’electors.

 2. Província on s’han obtingut els resultats electorals o on hi ha la seu central.

 3. Dades identificadores de l’administrador (nom, cognoms, domicili, localitat i província) i autorització per verificar-ne les dades personals per mitjà del Sistema de Verificació de Dades d’Identitat o fotocòpia del DNI.

 4. Model de designació de compte bancari i comunicació de baixa de dades bancàries del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, en què ha de constar:

  • Els 24 dígits del codi IBAN.
  • El titular del compte bancari ha de ser la formació política, i ha d’emplenar tots els camps que figuren al model de designació de compte bancari.
  • La denominació de l’entitat política representada per l’administrador esmentat.
  • És imprescindible que estigui segellat per l’entitat financera.

Aquesta informació es pot fer arribar directament a la Direcció General de Política Interior, sempre que abans s’hagi comunicat als òrgans esmentats més amunt.