Tramitación das subvencións por gastos electorais

Adianto do 30 % (Art. 127 bis Lei Orgánica 5/1985, Réxime Electoral Xeral)

SOLICITUDE:

Solicitarase polos Administradores electorais entre o 20 e o 22 de xuño:

 • Ante as Xuntas Electorais Provinciais, se a candidatura non concorre en máis dunha provincia.
 • Ante a Xunta Electoral Central, se a candidatura concorre en máis dunha provincia.

CONCESIÓN:

O adianto porase a disposición dos Administradores electorais a partir do día 28 de xuño, por parte da Dirección Xeral de Política Interior, sempre que:

 • As Xuntas Electorais trasladen as solicitudes efectuadas polos Administradores das entidades políticas á citada Dirección Xeral.

 • Se comunique a conta corrente electoral por medio do modelo da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira denominado Designación de conta bancaria e comunicación da baixa de datos bancarios que acredite os vinte e catro díxitos do Código Internacional de Conta Bancaria (Código IBAN) á xa mencionada Dirección Xeral. O titular da conta e que debe aparecer como acredor no modelo indicado é a formación política.

 • Se comuniquen os datos identificadores do Administrador electoral autorizando á Dirección Xeral de Política Interior para que os seus datos sexan consultados a través do Sistema de Verificación de Datos de Identidade, aínda que se pode substituír dita autorización pola fotocopia do Documento Nacional de Identidade.

CONCEDERANSE ANTICIPOS TANTO POR RESULTADOS COMO POR ENVÍOS ELECTORAIS, AOS PARTIDOS, FEDERACIÓNS E COALICIÓNS QUE PERCIBISEN SUBVENCIÓNS POR GASTOS ELECTORAIS NAS ÚLTIMAS ELECCIÓNS XERAIS CELEBRADAS EN ABRIL DO ANO 2019. AS AGRUPACIÓNS DE ELECTORES NON TEÑEN DEREITO A ESTE ANTICIPO.


Adianto do 90 % (Art. 133.4 Lei Orgánica 5/1985, Réxime Electoral Xeral)

REQUISITOS:

 • Obter Deputados ou Senadores electos.

 • Presentar perante o Tribunal de Contas a contabilidade dos gastos efectuados na campaña electoral das eleccións xerais, entre os 100 e 125 días seguintes ao día 23 de xullo (entre o 31 de outubro e o 25 de novembro de 2023). Dita presentación procederá tanto se a formación obtivo algún candidato electo, coma se non o consegue pero percibiu o anticipo do 30%.

 • Constitución dunha garantía polo 10% do anticipo do 90% a percibir (aval bancario ou depósito en metálico consignado nas Caixas de Depósito). O prazo para xustificar a interposición da garantía é dun mes, logo da notificación da cuantificación do anticipo do 90% remitida aos Administradores electorais por parte da Dirección Xeral de Política Interior. Se non se efectúa o depósito do 10%, tramítase a subvención retendo o devandito importe porcentaxe da cuantificación realizada, polo que se efectuaría un aboamento do 81%.

 • Non procederá a concesión deste adianto cando nunha entidade política figuren persoas condenadas por sentenza, aínda que non sexa firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra a Administración Pública ou contra as Institucións do Estado, cando esta establecese a pena de inhabilitación para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo, de inhabilitación absoluta ou especial, ou de suspensión para emprego ou cargo público nos termos previstos na lexislación penal.


Liquidación (Art. 134.5 Lei Orgánica 5/1985, Réxime Electoral Xeral)

REQUISITOS:

 • O Tribunal de Contas fiscaliza as contabilidades electorais e eleva o correspondente Informe á Comisión Mixta para as relacións co Tribunal de Contas nas Cortes Xerais.

 • A citada comisión dita a Resolución pertinente que se publica no Boletín Oficial do Estado.

 • Unha vez publicada a Resolución da Comisión Mixta no Boletín Oficial do Estado, a Dirección Xeral de Política Interior dita as oportunas resolucións cos importes finais e definitivos que corresponden ás entidades políticas.