Transferencia dos importes das subvencións por gastos electorais

IMPORTANTE: Para que o Ministerio do Interior poida tramitar as subvencións por gastos electorais é imprescindible que se comunique á Xunta Electoral competente, ou no seu momento ao Tribunal de Contas, para que estes o poñan en coñecemento da Dirección Xeral de Política Interior, o seguinte:

 1. Denominación da entidade política, con indicación de se é partido, federación, coalición ou agrupación de electores.

 2. Provincia na que obtiveron resultados electorais ou onde se atopa a sede central.

 3. Datos identificadores do Administrador (Nome, Apelidos, Domicilio, Localidade e Provincia), autorizando o consentimento de verificar os seus datos persoais a través do Sistema de Verificación de Datos de Identidade ou fotocopia do seu DNI.

 4. Modelo de designación de conta bancaria e comunicación da baixa de datos bancarios do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, na que se debe reflectir:

  • Os 24 díxitos do código IBAN.
  • O titular da conta bancaria debe ser unha formación política, debendo cubrir todos os campos que aparecen no modelo de designación da conta bancaria.
  • A denominación da entidade política á que representa o citado Administrador.
  • É absolutamente imprescindible que estea selado pola entidade financeira.

Esta información pódese remitir directamente á Dirección Xeral de Política Interior, sempre que se lle comunicase anteriormente aos órganos anteriormente mencionados.