Voto das persoas que residen temporalmente no estranxeiro (ERTA)

Amplíase o prazo para solicitar o voto por correo para os electores que se encontran temporalmente no estranxeiro (ERTA) ata o 29 de xuño, este incluído.

Os electores e electoras que se atopen temporalmente no estranxeiro entre a convocatoria dun proceso e a súa celebración e desexen votar, deberán solicitalo previamente.

O impreso de solicitude poderá encontralo e descargalo nos Consulados e Embaixadas.

A solicitude cuberta deberá entregarse persoalmente no Consulado ou Embaixada.

Para poder formular a solicitude, o elector deberá estar inscrito no Rexistro de Matrícula Consular como residente. Ambos os trámites (solicitude e inscrición) poden realizarse no mesmo acto.

O prazo para presentar a solicitude remata o día 24 de xuño (ampliado o prazo ata o 29 de xuño, este incluído).

A Oficina do Censo Electoral enviaralle a documentación para votar.

Todos os envíos deberán estar efectuados antes do 11 de xullo. A este prazo terá que sumarse o tempo que tarde en chegar a documentación ao domicilio no estranxeiro.

En que consiste esta documentación electoral que remite a Oficina do Censo Electoral?

  • Unha folla informativa.

  • O certificado de inscrición no censo.

  • Papeletas e sobres de votación

  • Un sobre no que debe figurar o enderezo da Mesa electoral que lle corresponda.

  • Un impreso oficial destinado a posibilitar o reintegro dos gastos de franqueo, se for o caso.

O elector deberá seleccionar a súa opción de voto:

  • Para a elección de Deputados, introducirá a papeleta correspondente á candidatura elixida dentro do sobre de votación de cor branca.
  • Para a elección de Senadores, marcará o/os candidatos da súa elección atendendo ás instrucións que se recollen na papeleta. Despois meterá esta papeleta no sobre de votación de cor sepia.

A continuación, introducirá no sobre dirixido á mesa electoral o seguinte:

  • Sobres de votación coas papeletas.
  • O certificado de inscrición no censo.
  • Se así o desexa, o impreso cuberto para a devolución dos gastos do envío.

Ten ata o día 19 de xullo para remitir este sobre por correo certificado.

Será indispensable para a validez destes votos que conste claramente no sobre un cuño ou outra inscrición oficial dunha Oficina de Correos do Estado correspondente, que certifique de modo indubidable o cumprimento dos prazos previstos.

O servizo de Correos conservará ata o día da votación a correspondencia dirixida á Mesa e trasladaraa ás 9 da mañá e ata as 20 horas do mesmo día.

Máis información na Embaixada ou Consulado e na web Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación e na web do INE.