Administració electoral

L’administració electoral és l’encarregada de garantir la transparència i l’objectivitat del procés electoral i del principi d’igualtat.

Integren l’administració electoral les meses electorals i les juntes electorals, (central, provincial, de zona i, si escau, de comunitat autònoma).

La Junta Electoral Central té la seu a Madrid; és l’única de caràcter permanent i està integrada per huit magistrats del Tribunal Suprem i cinc catedràtics en actiu de Dret o Ciències Polítiques i Sociologia.

Les Juntes Electorals Provincials tenen la seua seu en les capitals de província i estan integrades per tres vocals, magistrats i magistrades de l’Audiència Provincial corresponent, i dues vocalies a proposta de la Junta Electoral Central entre catedràtics, catedràtiques, professors i professores titulars de Dret o de Ciències Polítiques i de Sociologia o juristes de reconegut prestigi residents a la província.

Les Juntes Electorals de Zona tenen la seua seu en les localitats cap dels partits judicials i estan compostes per tres vocalies, jutges i jutgesses de Primera Instància o Instrucció i dues vocalies a designació de la Junta Electoral Provincial, entre llicenciats i llicenciades en Dret o en Ciències Polítiques i en Sociologia, residents en el partit judicial.

Les juntes de zona de Ceuta i Melilla acumulen en els seus districtes respectius les funcions corresponents a les juntes electorals provincials.

A més de la Junta Electoral Central, que té la seu a Madrid, en cada província hi ha una Junta Electoral Provincial.

Finalment, les juntes electorals de zona s’ubiquen a les 303 localitats cap de partit judicial en les eleccions de 1979. Les juntes de zona de Ceuta i Melilla acumulen en els seus districtes respectius les funcions corresponents a les juntes electorals provincials.

En les eleccions al Congrés dels Diputats i Diputades o al Senat, les Juntes Electorals competents per a la realització de totes les operacions en relació a la presentació i proclamació de candidats, així com les d’escrutini general, etc., són les Juntes Electorals Provincials.