Vot presencial (Vot en Mesa)

Cada elector o electora rebrà de l’Oficina del Cens Electoral una targeta censal amb les dades actualitzades de la seua inscripció en el cens electoral i de la secció i Mesa en la qual li correspon votar. L’Oficina del Cens Electoral comunicarà igualment a les persones afectades les modificacions de Seccions, locals o Meses que s’hagen pogut produir.

La votació comença a les 9 hores del dia 23 de juliol, encara que els locals estan oberts abans perquè puguen presentar-se persones que integren les Meses electorals i constituïsquen les mateixes, verifiquen que no hi ha problemes amb el material electoral (urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos), acrediten a interventors i interventores, apoderats i apoderades, etc.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual la Presidència de la Mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local electoral, el President o Presidenta de la Mesa li permetrà votar.

La identificació es realitza mitjançant:

  • Document nacional d’identitat (DNI).
  • Passaport (amb fotografia).
  • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia). Vàlid també mitjançant l’aplicació miDGT

No importa que aquests documents estiguen caducats, però han de ser els originals, no valen fotocòpies.

La votació comença a les 9 hores.

Només es pot votar en la Mesa electoral que corresponga a cada elector o electora, excepte els interventors i interventores, que exerceixen el seu dret de sufragi en la Mesa davant la qual estan acreditats y acreditades, si aquesta pertany a la mateixa circumscripció en la qual estan inscrits.

Cada votant s’acostarà a la Mesa i manifestarà el seu nom i cognoms a la Presidència. Vocals i interventors i interventores, comprovaran, a través de les llistes del cens, la seua identitat i el dret a votar. L’elector entregarà per la seua pròpia mà el sobre o sobres de votació tancats a la Presidència, la qual, sense ocultar-los en cap moment a la vista del públic dirà en veu alta el nom, i afegint “Vota”, li entregarà de nou el sobre o sobres perquè els introduïsca en les urnes que corresponguen.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual la Mesa anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local, la Mesa els permetrà votar.

L’Administració de l’Estat o, en el seu cas, la de les Comunitats Autònomes que tinguen atribuïdes competències en matèria laboral, previ acord amb els Delegats del Govern respecte al personal que treballa per compte aliè, i les Administracions públiques respecte al seu personal, adoptaran les mesures precises perquè el personal que presta els seus serveis el dia de les eleccions puga disposar en el seu horari laboral de fins a quatre hores lliures per a l’exercici del dret del vot, que seran retribuïdes. Quan el treball es preste en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

En cas de persones que per estar realitzant funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es deriven dificultats per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, les mesures necessàries a adoptar aniran encaminades al fet que eixes persones puguen votar per correu i compten per a això amb permís de fins a quatre hores lliures per a poder sol·licitar-ho seguint el procediment establit en l’article 72 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.