Vot per correu de les persones que resideixen permanentment a l’estranger

Els espanyols i espanyoles que residisquen permanentment a l’estranger i que figuren en el Cens de Residents Absents a l’Estranger (CERA), podran votar en les eleccions a Corts Generals del 23 de juliol. Les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral remetran d’ofici a la direcció de la inscripció de cada persona de nacionalitat espanyola inscrita en el cens dels electors residents-absents que viuen a l’estranger la següent documentació:

 • Sobres de votació
 • Dos certificats idèntics d’estar inscrits en el cens d’electors residents absents que viuen a l’estranger.
 • Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial.
 • Sobre dirigit al Consolat o l’Ambaixada.
 • Un full informatiu sobre com exercir el dret de vot i l’adreça de la pàgina web oficial en la qual s’exposaran les candidatures i on estaran disponibles els jocs de paperetes descarregables.
 • La relació de centres habilitats per al dipòsit de vot en urna en l’àmbit de la seua demarcació consular.
 • Imprés per a la devolució de les despeses de l’enviament per correu

Per tal de garantir el secret del vot, només podrà efectuar-se la descàrrega telemàtica del joc complet de paperetes.

L’enviament de la documentació per l’OCE s’haurà de fer per correu certificat a partir del dia 17 i fins al 23 de juny, si bé a aquest termini s’haurà de sumar el temps que tarde en arribar la documentació al domicili a l’estranger.

L’OCE remetrà així mateix les paperetes oficials a l’adreça de la inscripció de cada elector resident absent, a partir del 28 de juny i no més tard del 2 de juliol, en aquelles províncies on no haguera sigut impugnada la proclamació de candidatures, i en les restants no més tard del 8 de juliol.

Les paperetes descarregables estaran disponibles una vegada resolts els recursos contra la proclamació de candidatures i no més tard del 2 de juliol.

Les oficines consulars garantiran la disponibilitat de paperetes oficials de vot als centres de votació, així com sobres de votació i mitjans informàtics necessaris per a la descàrrega de la resta de la documentació necessària per a votar durant els dies habilitats per a la votació presencial.


Com preparar el vot

Haurà de seleccionar la seua opció de vot (o no inclourà cap papereta si el que desitja és votar en blanc):

 • Per a l’elecció de Diputats i Diputades, introduirà la papereta corresponent a la candidatura elegida dins del sobre de votació de color blanc (o no inclourà cap papereta si el que desitja és votar en blanc)
 • Per a l’elecció de Senadors i Senadores, marcarà als candidats i candidates de la seua elecció atenent a les instruccions que es recullen en la papereta. Després ficarà aquesta papereta en el sobre de votació de color sépia (o no inclourà cap papereta si el que desitja és votar en blanc).

A continuació, introduirà en el sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial el següent:

 • Sobres de votació amb les paperetes.
 • Un dels certificats d’inscripció en el cens. (si vol votar per correu, en el revers del certificat constarà la signatura i número del passaport o del DNI de l’elector)
 • Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles, o certificació de nacionalitat o d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedida pel Consolat d’Espanya al país de residència.

Com votar:

 • Dipositar-ho personalment en les urnes disposades al efecte en la seua Ambaixada o Consolat o en els centres habilitats per a això.

  Ho podrà fer entre 15 i el 20 de juliol (tots dos inclusivament).

  Haurà d’entregar al funcionari consular, prèvia acreditació de la seua identitat, el segon certificat d’inscripció en el cens, i dipositarà el sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial, una vegada que el funcionari consular signe en el revers d’aquest sobre i estampe en el mateix el segell de l’Oficina Consular en el qual conste la data del seu dipòsit.

 • Remetre-ho per correu certificat.

  Podrà fer-ho fins al 18 de juliol

  En aquest cas, haurà d’introduir en el sobre dirigit al Consolat o Ambaixada el següent:

 • Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial amb el contingut següent:

  Sobres de votació amb les paperetes

  El certificat d’inscripció en el cens, en el revers del qual constarà la signatura i número del passaport o del DNI de l’elector.

  Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles o certificació de nacionalitat o d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedides pel Consolat d’Espanya al país de residència.

 • L’altre certificat d’inscripció en el cens.

 • Si així ho desitja, l’imprés emplenat per a la devolució de les despeses de l’enviament en aquells països on no s’hagen obert apartats de correus.

Serà indispensable per a la validesa d’aquests vots que conste clarament en el sobre dirigit a la Junta Electoral corresponent el segell de l’Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica corresponent, que certifique de manera indubtable el compliment dels terminis previstos.

Finalitzat el termini per al dipòsit del vot en urna, tots els vots (rebuts per correu o dipositats en urna) hauran de ser remesos a l’Oficina que a aquest efecte es constituïsca en el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, que procedirà al seu enviament urgent a les Juntes Electorals encarregades de l’escrutini.

Més informació en l’Ambaixada o Consolat i en el Web del Ministeri d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació(S'obrirà una nova finestra) i en el Web de l’INE(S'obrirà una nova finestra)


Electors i electores espanyols residents a l’estranger (CERA) que es troben temporalment a Espanya

Si algun votant del CERA es trobara temporalment a Espanya durant la convocatòria d’un procés electoral, podrà sol·licitar (igual que els residents en territori nacional) el vot per correu a partir de la data de la convocatòria i fins al dia 13 de juliol, sense que això supose la seua baixa en el CERA.

Per a això, haurà d’emplenar la sol·licitud (disponible ací, o en qualsevol oficina del Servei de Correus) indicant expressament la seua inscripció en el cens d’espanyols residents a l’estranger i dirigir-la a la corresponent Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral. Indicarà un domicili a Espanya on vullga rebre la documentació.

Si ja s’haguera enviat la documentació al domicili d’inscripció a l’estranger, se li enviarà un certificat d’inscripció amb la marca “DUPLICAT”.

Rebuda la documentació electoral en l’adreça d’Espanya que haja assenyalat en la sol·licitud, l’elector enviarà el seu vot per correu certificat a la Junta Electoral Provincial, no més tard del 19 de juliol.

Aquests electors i electores no podran votar personalment en la Mesa electoral.