Paritat electoral

La paritat electoral és la presència equilibrada de dones i homes en l’àmbit de la representació política.

La Llei Orgànica del Règim Electoral General exigeix la composició equilibrada de les llistes electorals que es presenten a les eleccions al Congrés dels Diputats, les eleccions locals, als consells insulars, a Capítols Insulars Canaris, al Parlament Europeu i a les Assemblees Legislatives de les comunitats autònomes .

Esta composició equilibrada suposa el següent:

  • En el conjunt de la llista de les Eleccions al Congrés dels Diputats, i en tot cas en cada tram de 5 llocs, els candidats d’un o altre sexe no podran estar representats en menys del 40%.

  • Quan les candidatures per al Senat s’agrupen en llistes, les llistes han de tindre igualment una composició equilibrada de dones i homes, de manera que la proporció d’unes i altres siga el més pròxima possible a l’equilibri numèric.