Sistema electoral

L’atribució d’escons en funció dels resultats de l’escrutini es fa d’acord amb les regles següents:

  1. S’exclouen les candidatures que no hagen obtingut, com a mínim, el 3% dels vots vàlids emesos en cada circumscripció (vots vàlids són els vots a candidatura més els vots en blanc).
  2. S’ordenen de major a menor, en una columna, les xifres de vots obtinguts per les candidatures restants.
  3. Es divideix el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per 1, 2, 3, etc., fins obtindre un nombre igual al d’escons corresponents a la circumscripció.
  4. Els escons s’atribueixen a les candidatures que obtinguen els quocients majors, atenent a un orde decreixent.
  5. En les circumscripcions de Ceuta i Melilla es proclamarà com a electe o electa al candidat o candidata que major nombre de vots haguera obtingut.

L’elecció dels 208 senadors i senadores que s’elegeixen mitjançant sufragi universal, lliure igual, directe i secret es realitza de la següent forma:

L’electorat pot donar el seu vot a un màxim de:

3 candidats i candidates en les circumscripcions peninsulars. 2 en Gran Canària, Mallorca, Tenerife, Ceuta i Melilla. 1 en les restants circumscripcions insulars.

Posteriorment, es proclama com a electes als qui obtinguen major nombre de vots fins a completar el total de senadors i senadores de cada circumscripció.

La papereta del Congrés és de color blanc, impresa per una sola cara i en ella ha d’aparéixer: denominació, sigla i símbol del partit, federació, coalició o agrupació electoral i els noms i cognoms dels candidats, candidates i suplents.

La papereta és de color sépia, única per a cada circumscripció, i comuna per a totes les candidatures.

Les candidatures s’ordenen en la papereta segons els resultats obtinguts en les anteriors eleccions, i els candidats i candidates, dins de cada candidatura, per l’ordre que lliurement establisca la pròpia candidatura. L’elector pot posar la creu en el requadre que apareix al costat del candidat que preferisca, independentment del lloc que ocupe en la candidatura.

Els electors poden donar el vot:

A un màxim de 3 candidats i candidates en les circumscripcions provincials. A un màxim de 2 en Gran Canària, Mallorca, Tenerife, Ceuta i Melilla. A un màxim d'1 en les restants circumscripcions insulars.

Els candidats i candidates elegits/elegides per l’elector no han de pertànyer necessàriament a la mateixa formació.

La papereta, segons el nombre de candidats i candidates presentats en cada circumscripció, pot tindre diferents grandàries i els candidats i candidates podran anar relacionats en les dos cares de la papereta (anvers i revers)

Els vots poden ser vàlids o nuls.

Es considera vot vàlid:

  • el vot a candidatura i
  • el vot en blanc

dipositat en l’urna amb les exigències legals.

El vot en blanc és:

  • En les eleccions al Congrés: el sobre que no conté papereta i el vot emés a favor d’alguna candidatura retirada legalment.
  • En les eleccions al Senat: el sobre que no conté papereta i les paperetes que no tinguen marcat cap candidat o candidata.

És nul el vot emés en sobre diferent del model oficial o alterat; o papereta diferent del model oficial, alterada, trencada o esquinçada; així com l’emés en papereta sense sobre; i aquell en el qual no puga dilucidar-se la voluntat de l’electorat (per exemple, sobre que continga més d’una papereta de diferents candidatures).

En el cas que el sobre de votació continga més d’una papereta de la mateixa candidatura, es computarà com un sol vot vàlid.

En el cas d’eleccions al Congrés dels Diputats i Diputades, seran també nuls: els vots emesos en paperetes en les quals s’haguera modificat, afegit o ratllat noms dels candidats i candidates o alterat el seu ordre de col·locació, així com aquelles en les quals s’haguera produït qualsevol altre tipus d’alteració (com, per exemple, en el símbol de la candidatura).

En el cas d’eleccions al Senat seran també nuls els vots emesos en paperetes en les quals s’hagueren assenyalat més de tres noms en les circumscripcions provincials, més de dues en les circumscripcions insulars de Gran Canària, Mallorca i Tenerife i en les poblacions de Ceuta i Melilla, i més d’un en la resta de les circumscripcions insulars.

Seran computats com a vàlids aquells vots emesos en paperetes que continguen un senyal, una creu o una aspa al costat d’algun dels candidats o candidates, en la mesura que no tinguen transcendència o entitat suficient per a considerar que hagen alterat la configuració de la papereta o s’haja manifestat retret a algun dels candidats o a la formació política a què pertanyen.