Meses electorals

La Mesa electoral forma part de l’administració electoral, junt amb les Juntes Electorals.

Està composta per tres persones, un President o Presidenta de Mesa i dos vocals, que siguen menors de setanta anys i sàpien llegir i escriure.

Les persones que formen part de la Mesa seran triades per sorteig entre totes les persones censades en la Mesa.

El President o Presidenta ha de tindre el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.

La selecció de les persones que formen part de les Meses correspon als Ajuntaments, mitjançant sorteig realitzat en sessió plenària, si bé el sorteig pot realitzar-se davant la Junta de Govern Local, en cas que el Ple de l’Ajuntament haja delegat en ella eixa competència i sempre que es duga a terme en sessió pública. Els sortejos se celebraran entre el 24 de juny i el 28 de juny (Instrucció 9/2019 JEC)

Totes les persones que formen part de la Mesa, així com suplents que resulten finalment designats o designades com a membres titulars de la Mesa:

  • Rebran una dieta de 70 euros.
  • Tindran dret a una reducció de la jornada laboral de cinc hores el dia immediatament posterior.
  • Estaran protegits pel sistema de Seguretat Social front a les contingències i situacions que puguen derivar-se de la participació en les eleccions.

Els càrrecs de President o Presidenta i vocals de les Meses electorals són obligatoris i també ho són els càrrecs de suplents. No poden ser exercits pels qui es presenten com a candidats.

El President o Presidenta, els vocals i suplents que no acudisquen a exercir les seues funcions incorreran en pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos.

La seua designació ha de ser notificada als interessats i interessades entre el 24 de juny i l'1 de juliol (3 dies des del sorteig). Amb la notificació s’entregarà un Manual d’Instruccions per a les persones que integren les Meses electorals, supervisat per la Junta Electoral Central i aprovat per Acord del Consell de Ministres.

Els qui hagen sigut designats Presidents, Presidentes i vocals de les Meses, disposen d’un termini de set dies per a al·legar davant la Junta Electoral de Zona causa justificada i documentada que els impedisca l’acceptació del càrrec. La Junta resol sense ulterior recurs en el termini de cinc dies i comunica, en el seu cas, la substitució produïda al primer suplent.

Si posteriorment qualsevol dels designats no poguera acudir a exercir el seu càrrec, ha de comunicar-ho a la Junta Electoral de Zona com a mínim 72 hores abans del dia de les eleccions, i ha d’aportar les justificacions pertinents.

Si l’impediment sobrevé després d’eixe termini, l’avís a la Junta s’haurà de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de l’hora de constitució de la Mesa. En eixos casos, la Junta comunica la substitució al suplent corresponent, si hi ha temps per a fer-ho, i procedeix a nomenar un altre, si cal.

El President o Presidenta, els dos vocals de cada Mesa electoral i els respectius suplents, si n’hi haguera, es reuneixen a les huit hores del dia 23 de juliol en el local corresponent.

Si el President o Presidenta no ha acudit, li substitueix el seu primer suplent. En cas de faltar també aquest, li substitueix un segon suplent, i si aquest tampoc ha acudit, pren possessió com a President o Presidenta el primer vocal, o el segon vocal, per aquest ordre. Els vocals que no han acudit o que prenen possessió com a president o presidenta, són substituïts pels seus suplents.

No es pot constituir la Mesa sense la presència d’un President o Presidenta i dos vocals. En el cas que no puga complir-se eixe requisit, els membres de la Mesa presents, els suplents que hagen acudit o, en el seu defecte l’autoritat governativa, estenen i subscriuen una declaració dels fets esdevinguts i l’envien per correu certificat a la Junta Electoral de Zona, a la qual comuniquen també eixes circumstàncies telegràficament o telefònicament.

La Junta, en eixe cas, designa lliurement les persones que hauran de constituir la Mesa electoral, i fins i tot pot ordenar que en forme part algun dels electors que es troben presents al local. En tot cas, la Junta informa el Ministeri Fiscal del succeït per a l’esclariment de la possible responsabilitat penal dels membres de la Mesa o dels seus suplents que no van comparèixer.

Si, a pesar del que s’ha indicat en el paràgraf anterior, no poguera constituir-se la Mesa una hora després de l’hora establida legalment per al començament de la votació, les persones designades en el paràgraf tercer d’aquest article comunicaran eixa circumstància a la Junta Electoral de Zona, que convocarà per a una nova votació la Mesa durant els dos dies següents. Una còpia de la convocatòria es fixarà immediatament a la porta del local electoral i la Junta procedirà d’ofici al nomenament de les persones que formaran part de la nova Mesa.