Apoderats i apoderades, interventors i interventores

Les persones representants de cada candidatura poden atorgar poder a favor de qualsevol ciutadà o ciutadana, major d’edat i que es trobe en ple ús dels seus drets civils i polítics, a fi de que ostente la representació de la candidatura en els actes i operacions electorals. Es tracta de l’apoderat o apoderada.

Apoderats i apoderades poden accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de la votació i de l’escrutini en qualsevol Mesa, formular reclamacions i protestes i demanar certificacions.

Els apoderats i apoderades, si no hi ha interventors de la seua candidatura, poden actuar com a tals davant la Mesa, participant en les deliberacions amb veu i sense vot.

Els apoderats o apoderades no voten en la Mesa si no figuren en el cens propi d’eixa Mesa.

Cada candidatura pot nomenar, a través del seu representant, fins a tres dies abans de l’elecció, dos interventors i interventores per cada Mesa electoral, mitjançant l’expedició de credencials talonàries, amb la data i signatura al peu del nomenament.

Aquests interventors i interventores poden assistir a la Mesa i participar en les seues deliberacions amb veu però sense vot. A tals efectes, els interventors i interventores de cada candidatura acreditats davant la Mesa poden substituir-se entre si.

Exercixen la seua funció només en la Mesa en què estan acreditats.

Poden formular reclamacions i protestes i demanar certificacions.

Voten a la Mesa en què estan acreditats, encara que no estiguen inclosos en el cens electoral propi d’eixa Mesa, sempre que figuren inscrits en el cens de la circumscripció corresponent a eixa Mesa. En cas contrari, només podran votar per correu en la Mesa, en el cens de la qual figuren inscrits.

“El vot dels interventors haurà de fer-se en la Mesa davant la qual estiguen acreditats quan aquesta Mesa forme part de la circumscripció electoral en la qual li corresponga votar en tots els processos electorals convocats, i hauran de fer-ho en canvi per correu en tots ells si en algun d’aquests processos no es dona eixa circumstància” (Instrucció 1/2019 de la Junta Electoral Central, de 23 de gener).