Escrutini

Un vegada acaba la votació, comença l’escrutini en les Meses.

L’escrutini es realitza extraient el President o Presidenta, un a un, els sobres de l’urna corresponent i llegint en veu alta la denominació de la candidatura o, en el seu cas, el nom dels candidats o candidates votats. El President ensenyarà cada papereta, una vegada llegida, a vocals, interventors, interventores, apoderats i apoderades.

Segons estableix la normativa, en primer lloc s’efectua l’escrutini corresponent a les eleccions al Congrés dels Diputats i en segon lloc, de les eleccions al Senat.

Acabat el recompte, es resoldran per majoria els possibles dubtes i/o protestes que poguera haver-hi. Posteriorment, la Presidència anunciarà en veu alta el resultat, especificant el nombre d’electors i electores censats, el de certificacions censals aportades, el nombre de paperetes nul·les, el de vots en blanc i el dels vots obtinguts per cada candidatura, candidat o candidata.

La Mesa fa públics els resultats per mitjà d’una acta d’escrutini, de la qual donarà una còpia a la persona representant de l’Administració i als representants de cada candidatura, a interventors i interventores, apoderats i apoderades, i candidats i candidates que ho sol·liciten.

Els resultats es coneixen tan ràpidament perquè hi ha un complex i avançat procediment de transmissió de la informació.

En cada Mesa electoral existeix una persona representant de l’Administració que, una vegada ha conclòs l’escrutini, rep de la Presidència de la Mesa una còpia de l’acta d’escrutini amb els resultats d’eixa Mesa i els transmet al centre de totalització de dades del Ministeri de l’Interior.

  1. Aquests resultats, que es donen el dia de les eleccions per part del Govern de la Nació, obeïxen al compliment de les previsions contingudes en l’article 98.2 de la LOREG: “El Govern haurà de donar informació provisional sobre els resultats de l’elecció”.
  2. L’escrutini oficial i definitiu el fan les juntes electorals provincials i comença tres dies després de les eleccions.
  3. Els resultats oficials són els que es publiquen en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Abans de procedir a l’escrutini definitiu, la Junta Electoral competent es constitueix en Mesa per a procedir al recompte de vots dels residents absents. A les huit del matí, amb els Interventors i interventores que designen les candidatures concurrents, la Presidència procedeix a introduir en l’urna els sobres de votació de les persones residents absents rebuts fins a eixe mateix dia i el Secretari anota els noms de cada votant en la llista. Tot seguit, la Junta escruta els vots i incorpora els resultats a l’escrutini definitiu.

L’escrutini general o definitiu (art. 103 i ss. LOREG) es fa el tercer dia següent al de la votació per la Junta Electoral a què li corresponga. És un acte únic i té caràcter públic.

La Presidència estén l’acta de constitució de la Junta i la signa, així com també signen els i les Vocals i el Secretari o Secretària, les persones nomenades com a representants i apoderats o apoderades de les candidatures degudament acreditats.

La sessió d’escrutini s’inicia llegint el Secretari o Secretària les disposicions legals. A continuació, es procedeix a l’obertura dels sobres (sobre número 1 amb la documentació electoral corresponent a cada Mesa) que es van lliurar, el dia de les eleccions als jutjats.

El Secretari o Secretària donarà compte dels resums de votació de cada Mesa. Durant l’escrutini la Junta no pot anul·lar cap acta ni vot, es limita a verificar el recompte i la suma dels vots en les corresponents Meses segons les actes o les còpies de les actes de les Meses. Si existira error material o de fet, o aritmètic, es procedirà a la seua esmena.

L’acte d’escrutini no s’ha d’interrompre i haurà de concloure no més tard del sisé dia posterior al de les eleccions.