El Congrés dels Diputats i Diputades

El Congrés dels Diputats i Diputades és una de les dos cambres que conformen les Corts Generals, a la qual la Constitució ha reservat una sèrie de funcions i facultats importants.

El Congrés autoritza la formació del Govern, pot provocar el seu cessament, coneix en primer lloc la tramitació dels projectes legislatius i dels pressupostos i ha de confirmar o rebutjar les esmenes o vetos del Senat sobre aquests textos legislatius.

El nombre de diputats y diputades és 350.

La distribució de diputats i diputades per províncies es fa de la manera següent: A cadascuna de les cinquanta províncies li correspon un mínim inicial de dos diputats i diputades. Les ciutats de Ceuta i Melilla elegixen un diputat o diputada cadascuna.

Els 248 diputats i diputades restants es reparteixen entre les cinquanta províncies en proporció a la seua població.

El Reial Decret de convocatòria de les eleccions concreta el nombre de diputats i diputades que tria cada província.

Tots els diputats i diputades es trien per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. En cada província, s’elegeixen tants diputats i diputades com corresponguen, segons el que fixa el Reial Decret de convocatòria.

Els partits polítics presenten els seus candidats i candidates en llistes tancades i bloquejades, de manera que el dia de les eleccions, l’electorat no pot seleccionar candidats o candidates individuals o alterar l’ordre de les llistes, sinó que triarà la papereta del partit triat i la introduirà en el sobre corresponent.