El local electoral

Exterior del local

Els locals electorals on tinga lloc l’acte de votació hauran de reunir les condicions necessàries per a fer-ho.

Seran preferentment de titularitat pública i hauran de ser accessibles a les persones amb discapacitat.

En aquells locals en els quals exercisquen el seu dret de sufragi persones cegues o amb discapacitat visual que hagen sol·licitat fer ús del procediment de vot accessible, haurà d’existir un espai concret, accessible i adequat que garantisca la privacitat de l’elector i que es trobe el més a prop possible de la mesa electoral en la qual li correspon exercir el seu dret de sufragi.

El local electoral ha de tindre les condicions adequades per a celebrar la votació. Hi ha d’haver taules i cadires suficients per als membres de la mesa electoral, llum apropiada, material d’escriptori i rètols de senyalització.

Romandrà obert de manera ininterrompuda entre les 9:00 i les 20:00 hores.

President o presidenta i vocals

Durant tota la jornada electoral, la mesa ha de comptar amb la presència de, com a mínim, dos dels components que la formen.

El president o presidenta ha de tindre el títol de Batxiller, FP o Graduat Escolar. És la màxima autoritat dins del local electoral. Pot sol·licitar ajuda de les forces i cossos de seguretat.

El president o presidenta i els vocals són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la secció corresponent, que siguen menors de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure.

Els càrrecs de president o presidenta i vocal són obligatoris, si bé a partir dels 65 anys podran manifestar la seua renúncia en el termini de set dies des del seu nomenament.

Tenen dret a una reducció de 5 hores de la seua jornada laboral l’endemà de l’elecció.

Reben una dieta de 65 euros.

Estan protegits per la Seguretat Social durant tota la jornada.

Interventors o interventores

Són els representants de les candidatures davant una mesa electoral. Exerceixen la seua funció només davant la mesa en la qual estan acreditats. Participen en les deliberacions de la mesa amb veu, però sense vot.

Els interventors o interventores de cada candidatura acreditats davant la mesa es poden substituir entre si, poden formular reclamacions o protestes i demanar certificacions.

Poden ostentar emblemes o adhesius del partit al qual representen sense que això supose propaganda electoral. Voten en la mesa davant la qual estan acreditats, encara que no estiguen inclosos en el cens electoral d’aquesta, sempre que figuren inscrits en el cens de la circumscripció corresponent a eixa mesa. En cas contrari, només podran votar per correu en la mesa en el cens de la qual estiguen inscrits.

Apoderats o apoderades

Són representants d’un partit a tots els actes i operacions electorals.

Poden accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de la votació i l’escrutini i formular queixes i reclamacions.

Poden ostentar emblemes o adhesius del partit al qual representen sense que això supose propaganda electoral. Exerciran el seu dret al vot en la mesa en la qual es troben censats.

Representants de l’administració

Són les persones designades per l’administració per a recollir la informació relativa a l’obertura de les meses, dades de participació i resultats electorals.

Aquesta informació és transmesa a l’organisme encarregat de realitzar l’escrutini provisional (Ministeri de l’Interior) per a la seua difusió als ciutadans una vegada totalitzades les dades.

Ofereixen assistència a la mesa electoral sempre amb caràcter auxiliar i no formen part d’ella ni poden participar en les seues deliberacions.

Urnes

En cada mesa electoral hi haurà una urna per a cadascun dels processos convocats.

Han d’estar clarament identificades. Per això es fixarà el sobre de votació corresponent al procés a celebrar en la part davantera i posterior. Han d’estar tancades i precintades.

En cas de trencament o deteriorament del precinte, la presidència de la mesa, si no poguera obtindre oportunament una altra urna de la Junta Electoral de Zona, haurà d’assegurar el seu tancament amb qualsevol mitjà al seu abast.

Manual de persones que formen la mesa

Amb la notificació de la designació com a president o presidenta i vocal de les meses, s’entregarà un manual d’instruccions per a les persones que formen les meses electorals, supervisat per la Junta Electoral Central i aprovat per acord del Consell de Ministres.

Llista del cens electoral de la mesa

Entre la documentació electoral, cada mesa compta amb una llista dels electors i electores censats en aquesta.

Comptarà a més amb una llista de carrers de la secció electoral a la qual pertany la mesa i el rang alfabètic d’inicials del primer cognom dels electors i electores que conté, per a la seua exposició pública en el local electoral.

Una altra documentació electoral

• Acta de constitució.

• Actes d’escrutini.

• Actes de sessió.

• Llista numerada de votants.

• Rebut de lliurament de la documentació electoral.

• Certificats de votació.

• Talons d interventors.

Cabina de votació i taula auxiliar

La cabina haurà d’estar en la mateixa habitació en la qual es desenvolupe la votació i en un lloc intermedi entre l’entrada i la mesa. Al seu interior (en els casellers) i en una taula auxiliar que se situarà prop d’ella es col·locaran les paperetes.

Sobres i paperetes electorals

Durant tota la jornada hi ha d’haver un nombre suficient de sobres i de paperetes de totes les candidatures que es presenten. La presidència haurà d’interrompre la votació si adverteix l’absència de paperetes d’alguna candidatura i reprendre-la quan li les subministren.

Electorat

Els espanyols i espanyoles majors d’edat inscrits en el cens electoral de residents a Espanya i que no estiguen privats del dret de sufragi podran votar en aquestes eleccions.

Els espanyols i espanyoles inscrits al Cens Electoral de Residents Absents (CERA) i els residents temporals a l’estranger (ERTA) també poden votar.

La identificació de l’elector davant de la mesa es realitza mitjançant: • Document Nacional D’identitat (DNI). • Passaport (amb fotografia) • Permís de conduir (amb fotografia). Vàlid també mitjançant l’aplicació miDGT.