El recorregut del vot

Saps què passarà amb el teu vot el dia de les eleccions?

El dia de les eleccions, els electors i electores poden votar presencialment en la mesa que els corresponga, entre les 9 del matí i les 8 de la vesprada.

A les 8 de la vesprada, el president o presidenta de la mesa electoral anuncia en veu alta que acabarà la votació i, a continuació: Permetrà votar als electors i electores que estiguen dins del local electoral o en l’accés a aquest.

Introduirà en l’urna els sobres de votació remesos per correu.

Votarà ell mateix, els vocals i els interventors acreditats davant d’aquesta mesa i no permetrà que vote ningú més.

L’escrutini dels vots

Acaba la votació i comença l’escrutini dels vots.

El president o presidenta obri l’urna i va traient els sobres d’un en un.

Llig en veu alta la candidatura votada. Mostra la papereta a vocals, apoderats i interventors.

Es recompta el nombre de vots obtinguts per cada candidatura i el president anuncia:

Nombre d’electors/es censats/des.

Nombre de votants.

Nombre de vots nuls.

Nombre de vots en blanc.

Nombre de vots per candidatura.

Es resolen possibles protestes i reclamacions.

Es destrueixen totes les paperetes de votació excepte les considerades com a vots nuls i les que han sigut objecte d’alguna reclamació.

Aquestes paperetes se signaran i s’inclouran en la documentació electoral que la mesa ha d’entregar en el jutjat de primera instància o de pau. S’estén l’acta d’escrutini i amb ella es fa el següent:

L’original es col·loca en l’entrada del local electoral.

S’entrega una còpia a:

Representant de l’administració.

Representants de les candidatures.

Apoderats/ades.

Interventors/es.

De la mateixa manera, es procedeix amb l’escrutini de les eleccions al Senat, encara que en lloc de candidatures, el president o presidenta dona lectura al nom dels candidats que figuren marcats amb una creu.

S’estén l’acta de la sessió i es reparteixen còpies als representants de les candidatures, apoderats/des i interventors/es que ho sol·liciten.

Destinació final de la documentació

La documentació electoral es distribueix en 3 sobres:

Sobre 1

Original de l’acta de constitució de la mesa. Original de l’acta de la sessió i documentació a la qual aquesta faça referència: llistes del cens electoral, llista numerada de votants, paperetes nul·les i protestades…

Sobres 2 i 3

Còpia de l’acta de constitució de la mesa. Còpia de les actes de la sessió.

Els sobres 1 i 2 els ha d’entregar personalment el president o la presidenta i els i les vocals i interventors/es que ho desitgen a la seu del jutjat de primera instància o de pau, en la demarcació del qual estiga situada la mesa.

La força pública acompanyarà i, si fora necessari, facilitarà el desplaçament d’aquestes persones.

En les deu hores següents a la recepció de l’última documentació, el jutge o la jutgessa es desplaçarà personalment a la seu de la Junta Electoral de Zona, on entregarà, amb rebut detallat, el sobre 1.

El sobre 3 serà entregat per un o una vocal de la mesa electoral al representant de Correus que acudirà a la mesa per a arreplegar-lo. Una vegada entregat aquest sobre finalitzen les funcions del vocal que havia romàs en el local electoral a aquest efecte.