¿Qui fa què?

L’organització d’un procés electoral exigeix el treball coordinat de moltes persones en un període molt breu de temps. De forma molt general, i segons la funció que tenen encomanada, podem distingir els següents grups:

 1. Òrgans que vetllen per la transparència del procés electoral

 2. Òrgans encarregats de la gestió electoral

 3. Candidatures en un procés electoral

 4. Subjectes que decideixen el procés electoral

 5. Agents que informen sobre el procés electoral

 6. Agents de seguretat

 7. Altres subjectes intervinents

L’administració electoral vela per la transparència i objectivitat del procés i del principi d’igualtat. Està composta per les juntes electorals i les meses electorals.

La Junta Electoral Central és l’òrgan superior de l’administració electoral i és l’únic permanent d’aquesta, que té entre altres competències:

 • Dirigir i supervisar l’actuació de l’Oficina del Cens Electoral.

 • Cursar instruccions a les juntes electorals provincials i resoldre les seus consultes, unificant criteris.

 • Resoldre les queixes, reclamacions i recursos que se li dirigisquen.

 • Vetlar pel compliment de les normes relatives als comptes i a les despeses electorals per part de les candidatures.

 • Exercir potestat disciplinària sobre totes les persones que intervinguen amb caràcter oficial en les operacions electorals.

 • Aprovar, a proposta de l’administració de les comunitats autònomes, els models d’actes, etc.

Està composta per 13 persones (magistrats del Tribunal Suprem i catedràtics de dret o de ciències polítiques i sociologia en actiu)

Juntes Electorals Provincials (JEP) i Juntes Electorals de Zona (JEZ)

Els correspon, dins del seu àmbit territorial, resoldre les queixes i reclamacions que els dirigisquen d’acord amb la LOREG.

Les JEP i JEZ es constitueixen per a cada procés electoral, i es composen de cinc membres.

Existeix una JEP en cada província.

A les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, les JEZ acumulen les funcions de les JEP.

Les JEZ existeixen en cada partit judicial i garanteixen l’existència en cada mesa electoral dels mitjans necessaris perquè puguen celebrar-se les eleccions convocades.

Meses electorals

Es constitueixen només per al dia de les eleccions.

Estan formades per ciutadans i ciutadanes triats per sorteig entre els censats en la secció corresponent.

La mesa és única, encara que coincidisca la celebració de diverses eleccions.

Cada mesa està composta per 1 president o presidenta i 2 vocals.

Li correspon a la mesa, entre altres funcions:

 • Comprovar que el local electoral reuneix les condicions necessàries per a poder celebrar l’acte de votació i observar si el material electoral mostra alguna deficiència.

 • Presidir la votació i fer guardar l’ordre en el local electoral perquè es desenvolupe sense cap mena d’incidents.

 • L’inici i tancament de la votació, així com l’escrutini i finalment el lliurament de la documentació electoral al jutjat de primera instància o de pau i a Correus.

Ministeri de l’Interior. Direcció General de Política Interior

Li correspon l’organització general dels processos electorals d’àmbit estatal (eleccions europees, generals, municipals i referèndums) i les tasques de coordinació de la intervenció d’altres organismes en aquesta gestió.

Entre les seues competències es troben les següents:

Les relacions amb l’administració electoral i, en particular amb la Junta Electoral Central.

La gestió de les relacions amb els òrgans competents de les comunitats autònomes en matèria electoral.

La coordinació amb les unitats dependents d’altres ministeris amb competència en matèria electoral. Informació provisional sobre els resultats.

El registre de partits polítics.

El finançament públic dels partits polítics (subvencions estatals anuals i subvencions per despeses electorals) en els termes establits en la legislació vigent.

Coordinació de la logística electoral.

Oficina del cens electoral

És l’òrgan encarregat de la formació i actualització del cens electoral. Està enquadrada a l’Institut Nacional d’Estadística i exerceix les seues competències sota la direcció i supervisió de la Junta Electoral Central.

Té una estructura provincial, organitzant-se en delegacions provincials, i s’encarrega de coordinar, supervisar, controlar i revisar el procés d’elaboració del cens electoral.

A més, en ocasió de cada procés electoral s’ocupa de:

 • Obtindre les llistes electorals per a la seua exposició al públic i per a les meses electorals.

 • Resoldre reclamacions d’electors.

 • Determinar les seccions, meses i locals electorals.

 • Entregar còpies del cens electoral a les candidatures proclamades.

 • Enviar les targetes censals als electors.

 • Expedir certificacions censals específiques i certificats d’inscripció en el cens.

 • Difusió de dades censals.

 • Enviament de la documentació per al vot per correu nacional.

 • Enviament de la documentació per al vot per correu des de l’estranger (CERA i ERTA)

Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació

És l’encarregat (junt amb Correus i l’Oficina del Cens Electoral) de fer efectiu l’exercici del dret de sufragi dels espanyols a l’estranger. Les oficines i seccions consulars s’encarreguen de la tramitació de les sol·licituds de la documentació electoral d’aquells espanyols que residisquen temporalment a l’estranger.

Correus i Telègrafs

Com a operador designat pel Govern per a prestar el servei postal universal també participa en el correcte desenvolupament del procés electoral.

Fonamentalment, Correus s’encarrega de realitzar tots els enviaments electorals, tant els que realitza l’Oficina del Cens Electoral dirigits als electors, com els que realitzen aquests. Tots aquests enviaments són gratuïts per als electors, sense perjudici que l’Estat, a través del pressupost electoral, haja de compensar a Correus per la seua intervenció en el procés electoral. Aquesta compensació inclou també la que correspon als enviaments de propaganda electoral que realitzen els partits polítics.

Delegacions i Subdelegacions del Govern

Realitzen importants funcions electorals en el seu respectiu àmbit territorial, en estreta col·laboració amb el Ministeri de l’Interior, l’Administració Local i l’Autonòmica, en el seu cas, entre les quals es troben tasques de seguretat, logística electoral, custòdia i distribució del material electoral, recollida i remissió de la informació relativa al seguiment de la jornada i a l’escrutini provisional dels resultats.

Ajuntaments

Són els encarregats de la gestió del procés electoral a nivell local, en col·laboració amb les Delegacions i Subdelegacions del Govern i amb les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral.

Qui pot presentar candidatures en un procés electoral?

Partits polítics i federacions

Són associacions de caràcter privat inscrites com a tals en el Registre de Partits Polítics dependent del Ministeri de l’Interior

Coalicions electorals

Formacions de caràcter temporal, constituïdes per partits i/o federacions, la finalitat de les quals és la de presentar candidatures en un procés electoral concret

No existeix un registre específic de coalicions electorals. La seua creació ha de comunicar-se únicament a la Junta Electoral corresponent a l’àmbit d’actuació de la coalició. S’han de constituir expressament per a cada procés, o per a diversos convocats a la mateixa data, i s’extingeixen una vegada celebrats.

Agrupacions d’electors.

Són formacions polítiques que es constitueixen amb l’aval d’un nombre variable de signatures d’electors de la circumscripció corresponent, i només i exclusivament per a poder presentar candidatura en un procés electoral concret i determinat.

No tenen cap vocació de permanència i, de fet, si volen presentar-se en un altre procés electoral, s’ha de procedir a una nova recollida de les signatures.

Els electors i electores

Són electors i electores a Corts Generals els espanyols i les espanyoles majors d’edat inscrits en el cens electoral de residents a Espanya i a l’estranger i que no estiguen privats del seu dret de sufragi.

Els votants

Els electors es converteixen en votants des del moment en què voten. A Espanya el vot és voluntari. Ningú pot ser obligat ni coaccionat a votar.

La diferència entre nombre d’electors i votants representa l’índex de participació, dada molt important per a valorar correctament el procés electoral.

Ministeri de l’Interior (Direcció General de Política Interior)

Informa sobre el procés i sobre els resultats provisionals, principalment a través de les campanyes institucionals, de la seua pàgina web i de les xarxes de premsa que, juntament amb la Secretaria d’Estat de Comunicació s’ofereixen durant el cap de setmana electoral.

Mitjans de comunicació

Els mitjans (televisions públiques i privades, ràdios, premsa escrita, periòdics digitals, etc.) emeten les campanyes institucionals que elabora el Ministeri de l’Interior i organitzen amplis desplegaments per a informar sobre el procés electoral, les activitats de les formacions polítiques que concorren, l’operatiu electoral i els resultats electorals.

Qui vela per la seguretat del procés?

FORCES I COSSOS DE SEGURETAT DE L’ESTAT

COSSOS DE SEGURETAT AUTONÒMICS

POLICIA LOCAL

Altres subjectes que intervenen en el procés

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRACIÓ

Són les persones designades pels Delegats i Subdelegats del Govern per a oferir, durant tota la jornada electoral, l’assistència necessària a la mesa electoral, sempre amb caràcter auxiliar i sota la seua autoritat.

Les seues funcions comprenen:

La recollida i transmissió de les dades relatives a la suficiència del material electoral i incidències que es produïsquen en l’obertura i constitució de les meses.

Recollida i transmissió de dades relatives al començament de la votació i a les dades de participació en els moments fixats pel Govern per a oferir públicament aquesta informació.

Recollida d’una còpia de l’acta d’escrutini de la mesa electoral i la transmissió de les dades en ella incloses. A més custodiarà aquesta còpia per al seu lliurament a la Delegació o Subdelegació del Govern.

SECRETARIS DELS AJUNTAMENTS

Són els delegats de la Junta Electoral de Zona i actuen sota l’estricta dependència d’aquesta.

Col·laboren en la logística electoral i en la supervisió dels locals electorals perquè el dia de la jornada electoral tinguen cobertes les seues necessitats.

MINISTERI DE DEFENSA

Participa en el procés electoral garantint el vot del personal de les Forces Armades que estiga complint missions en l’exterior.

**SECRETARIA GENERAL D’INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES **

Participa en el procés electoral facilitant el vot dels interns, que no estiguen privats de l’exercici del dret de sufragi, en els centres penitenciaris.

APODERATS/ADES I INTERVENTORS/ES

Els uns i els altres són persones designades pels partits polítics per a actuar el dia de la votació en els locals electorals.

Poden ostentar emblemes o adhesius de l’entitat política a la qual representen, però només per a identificar-se com a interventors o apoderats d’eixa candidatura i sense que això constituïsca propaganda electoral.

APODERAT/ADA

Persona major d’edat, en ple ús dels seus drets civils i polítics, que representa a un partit polític en tots els actes i les operacions electorals.

Pot accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament de la votació i de l’escrutini en qualsevol mesa, formular reclamacions i demanar certificacions.

No vota en la mesa si no figura en el cens d’aquesta.

INTERVENTOR/A

Es el representant de la candidatura davant una mesa electoral. Exerceix la seua funció només davant la mesa en la qual està acreditat. Participa en les deliberacions de la mesa amb veu, però sense vot.

Els interventors de cada candidatura acreditats davant la mesa poden substituir-se entre si.

Pot formular reclamacions o protestes i demanar certificacions.

Voten en la mesa en la qual estan acreditats encara que no estiguen inclosos en el cens d’aquesta, sempre que figuren inscrits en el cens de la circumscripció corresponent a eixa mesa. En cas contrari, només podran votar per correu en la mesa en el cens de la qual figuren inscrits.