Vot CERA

Residisc fora d’Espanya Com sol·licite el vot per correu?

Per a aquestes Eleccions Generals, les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral remetran d’ofici a la direcció de la inscripció de cada persona de nacionalitat espanyola inscrita en el cens dels electors residents-absents que viuen a l’estranger la següent documentació:

 • Els sobres de votació

 • Dos certificats idèntics d’estar inscrits en el cens d’electors residents absents que viuen a l’estranger.

 • Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial.

 • Sobre dirigit al Consolat o Ambaixada.

 • Un full informatiu sobre com exercir el dret de vot.

 • La relació de centres habilitats per al dipòsit de vot en urna en l’àmbit de la seua demarcació consular.

L’enviament de la documentació per l’OCE s’haurà de fer per correu certificat a partir del dia 17 i fins al 23 de juny, si bé a aquest termini s’haurà de sumar el temps que tarde en arribar la documentació al domicili a l’estranger.

L’OCE remetrà així mateix les paperetes oficials a la direcció de la inscripció de cada elector resident absent, a partir del 28 de juny i no més tard del 2 de juliol, en aquelles províncies on no haguera sigut impugnada la proclamació de candidatures, i en les restants no més tard del 8 de juliol.

Introduïsca en el sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial:

 • Els sobres de votació amb la seua opció de vot.

 • Un dels certificats d’inscripció en el cens.

 • Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles o certificació de nacionalitat o d’inscripció en el registre de matrícula consular expedides pel consolat d’Espanya al país de residència.

A partir d’ací pot:

Dipositar aquest sobre personalment en les urnes disposades per a això en la seua ambaixada o consolat entre els dies 15 i 20 de juliol.

O bé remetre aquest sobre per correu certificat

fins a 18 de juliol. En aquest cas, haurà d’introduir al sobre dirigit al consolat o ambaixada la documentació següent:

 • Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial amb el contingut ja indicat.

 • El segon certificat d’inscripció en el cens.

 • Si així ho desitja, l’imprés emplenat per a la devolució de les despeses de l’enviament en aquells països on no s’hagen obert apartats de correus.

Finalitzats els terminis, es procedirà a l’enviament urgent de tots els vots (rebuts per correu o dipositats en urna) a les Juntes Electorals encarregades de l’escrutini.

Més informació en l’ambaixada o consolat i en www.exteriores.gob.es(S'obrirà una nova finestra) i www.ine.es(S'obrirà una nova finestra)